ย่างกุ้ง หงสา พุกาม ทะเลเจดีย์ 4 วัน

วันแรกของการเดินทาง ( กลางวัน / เย็น ) ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3770 ( 07.15 – 08.00 ) ถึง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เจ้าหน้าคอยถือป้ายต้อนรับท่าน นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี นำท่านสู่ วัดไจ้ปุ่น ที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 ทิศเป็นปางมารวิชัย สื่อถึงพระพุทธเจ้าใน 4 พระองค์ ใน 4 ชาติ สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเป็นพระราชวังหลวง ในอดีต สมเด็จพระนเรศวร ได้ถูกจับเป็นตัวประกันไว้ ณ ที่แห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ พระเจดีย์ ชเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุ มุเตา เป็น พระเจดีย์ ที่สูงที่สุดใน กรุงหงสา ที่ซึ่งบรรจุระเกศาธาตุ ของสมเด็จพระพุทธเจ้าเอาไว้ พระเจดีย์องค์นี้เคยพังทลายลงจากเหตุแผ่นดิน ไหวในปี พ.ศ. 2473 ครั้งหนึ่ง จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยยาสน์ ชเวตาเลียว พระนอนอีกองค์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่มาก จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ย่างกุ้ง ระหว่างทางแวะ เที่ยว เดินทาง ถึงเมืองย่างกุ้ง นำท่านสู่ พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง พระเจดีย์สำคัญที่สุด ของพม่า ซึ่งมีอายุ มากกว่า 2,500 ปี ตัวองค์เจดีย์ปิดทองและ ใช้ทองเป็นส่วนประกอบทั้งหมด ถึง 11 ตัน และ ประดับเพชรพลอยต่างๆ มากถึง 1,800 กะรัต ยามค่ำมีการเปิดไฟ แสงสีสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SEDONA HOTEL ระดับ 4 ดาว

วันที่สองของการเดินทาง ( เช้า / กลางวัน / เย็น )

หลังอาหารเช้า ณ ที่พัก ออกเดินทางสู่สนามบิน เดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยสายการบินในประเทศ ถึงพุกาม นำท่านเที่ยวชม อาณาจักร พุกาม ที่เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ พม่า เที่ยวชมความรุ่งเรืองของ ศาสนาที่มีเจดีย์มากมาย ในอดีต ในพุกาม มีเจดีย์มากกว่าสี่หมื่นองค์ ปัจจุบันหลงเหลือเพียง สองพันกว่าองค์เท่านั้น โดยถูกชนเผ่า มองโกล บุกเข้าทำลาย นำท่านเที่ยวชม พระเจดีย์ ซเวซิกอง พระเจดีย์ทรง ระฆัง ขนาดใหญ่ ประดิษฐาน พระเขี้ยวแก้ว หนึ่งในสี่องค์ เอาไว้ จากนั้นเที่ยวชม วัด ติโลมิโล ชมลวดลายปูนปั้น ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุด และ วัด กุบยางยี ชม จิตรกรรมฝาผนังที่มีอายุ เก่าแก่ ตั้งแต่คริสศตวรรษ ที่ 11 เที่ยวหมู่บ้านทำเครื่องไม้ จากนั้นพาท่านชม พระธาตุบินยู ที่สูงที่สุดในพุกาม เที่ยว พระเจดีย์อนันดา ที่สวยงามที่สุดในพุกาม พระเจดีย์ธรรมยางยี ที่ก่อสร้างด้วยอิฐขนาดใหญ่ ชมพระอาทิตย์ตกที่ พระเจดีย์ ชเวซานดอว์ จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thripyitsayar Sakura Hotel 4 ดาว

วันที่สามของการเดินทาง ( เช้า / กลางวัน / เย็น )

หลังอาหารเช้า ณ ที่พัก เดินทางกลับสู่ ย่างกุ้ง นำท่านชมพระพุทธลาภมุนี พระหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในพม่าและ นำชม ช้างเผือกคู่บ้านคู่เมือง ของพม่าซึ่งถือเป็น สิ่งเสริมบารมีแก่แผ่นดิน ตามความเชื่อเฉกเช่นเดียวกับประเทศไทย สมควรแก่เวลา นำท่านนมัสการ พระเฉาทัตจี พระนอน ที่มีขนาดใหญ่ และสวยงามตามศิลปะพม่า เที่ยวชม พระเจดีย์ สุเหล่ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง นับเป็นศูนย์กลางของเมือง ซึ่งในบริเวณ ใกล้กัน มีอนุสาวรีย์ที่ระลึกการประกาศ อิสรภาพ อยู่ด้วย จากนั้น นำท่านช๊อปปิ้ง ตลาดสก๊อต เลือกซื้อ ของฝากมากมาย แล้ว

เดินทางเข้าสู่ที่พัก SEDONA HOTEL ระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ของการเดินทาง ( เช้า ) หลังอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ออกเดินทางโดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบิน FD 3771 (08.35 – 10.20 )

ถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ