ย่างกุ้ง – พุกาม – ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน วันปิยมหาราช

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ – ย่างกุ้ง – สิเรียม (L, D) 05.15 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรรภูมิ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 3770 08.00 น. สนามบินมิงกาลาดอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพม่า และพิธีการศุลกากร วัดเจ้าดอจี หรือ วัดพระพุทธรูปหินอ่อน พระพุทธรูปหินอ่อนใหญ่ที่สุดในประเทศพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต สร้างและแกะสลักโดยช่างที่ดีที่สุดในมัณฑะเลย์ นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองที่นำหิน ที่เหลือจากการแกะสลักพระพุทธรูปและตะคุนได ช้างเผือก มีลักษณะถูกต้องตามหลักคชศาสตร์ 9 ประการซึ่งถือว่าเป็นช้างมงคลคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า และหายากที่สุดในแถบอินโดจีนในปัจจุบันนี้ วัดเมียดเซดอร์ สถานที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ งดงามถูกหลักตามพุทธศิลป์คล้ายพระเจดีย์ที่วัดอนันดา เมืองมัณฑะเลย์ 12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.30 น. เจดีย์โบตาทอง เจดีย์ทรงระฆัง ตกแต่งด้วยกระจกสี ภายในเจดีย์มีสถูปทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปทองคำเงินและสำริดเกือบ 700 องค์และจารึกดินเผา เทพทันใจ รูปเคารพตามแบบฉบับของพม่า เป็นที่สักการะของชาวพม่า 16.00 น. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (Chart ium, Park Royal, Gurn Dorr Gei หรือ เทียบเท่า) 17.30 น. มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมียและเป็นศาสนสถานศักดิ์สูงสุดและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวพม่า อายุกว่า 2,500 ปี หุ้มด้วยทองคำหนักกว่า 60 ตัน ภายในองค์มหาเจดีย์เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้ารวมแปดเส้นด้วยกัน 18.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สองของการเดินทาง ย่างกุ้ง – พุกาม ( B , L , D )

05.30 น. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 06.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน แอร์ บากัน เที่ยวบินที่ W 9 ไปพุกาม 07.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองพุกามดินแดนเจดีย์หมื่นองค์มีประวัติยาวนานกว่า 200 ปี ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติโดยองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก (WORLD SHERIRAGE SITES) 08.00 น. พระเจดีย์เวซิกอน เจดีย์องค์ใหญ่ที่มีสีทองอร่าม เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์องค์นี้ ต่อมาเป็นแบบอย่างของการสร้างเจดีย์ของประเทศพม่า อานันทวิหาร วัดสีขาว เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบมอญ วิหารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในซุ้มมีพระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ซุ้ม สัพพัญญูวิหาร วัดที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม สามารถชมทัศนีย์ภาพโดยรอบเมืองเจดีย์นับหมื่นแห่งนี้ วิหารธรรมมะยัง แสงสว่างแห่งธรรม ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม เล่าขานกันว่าอิฐทุกก้อนต้องสมานแนบสนิท แม้เพียง 1 เล่ม หากสอดผ่านรอยต่อได้ คนงานก่อสร้างก็จะถูกตัดนิ้วทันที 12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.30 น. ชมโรงงานเครื่องเขิน ฝีมือช่างชาวพุกาม ลวดลายเกาะสลักงดงาม ศิลปะพม่า วัดนานพยา สะท้อนอิธิพลของพราหม์ที่ปะปนอยู่กับพุทธศาสนาเถรแบบมอญ ที่โดดเด่นที่สุดคือพระพรหม ด้านนอกของวิหารสลักรูปหงส์อันเป็นพระราชวงค์มอญ วัดติโลมินโล มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามทิศทั้งสี่ทั้งสองชั้นสร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ. 1761ซึ่งได้รับการยกย่อง ว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะลายปูนปั้นบริเวณฐานด้านนอก เจดีย์ ชเวซานดอว์ ชมวิวทัวทัศของเมืองพุกามพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน 17.00 น. เข้าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (Chart ium, Park Royal, Gurn Dorr Gei หรือ เทียบเท่า) 18.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สามของการเดินทาง พุกาม – ย่างกุ้ง (B , L , D )

06.00 น. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 08.40 น. ออกเดินทางโดนสายการบิน แอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9 009 กลับกรุงย่างกุ้ง 10.30 น. เดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง หลังจานั้นชมเจดีย์เจ๊าทัตจี ประดิษฐานพระนอนที่ยาวถึง 70 เมตร งดงามตามแบบฉบับของชาวพม่า และเป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาตำรับ ตำราทางพุทธศาสนา มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ 600 รูปเพื่อศึกษาพระธรรมคัมภีร์พระไตรปิฏก 12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.30 น. ตลาดโบอองซานหรือตลาดสก็อต เป็นที่รวบรวมสินค้าจากทั่วประเทศ อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง อัญมณี เครื่องเขิน ฯลฯ 17.00 น. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (Chart ium, Park Royal, Gurn Dorr Gei หรือ เทียบเท่า)…….. ( ย่างกุ้ง )

18.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่ของการเดินทาง ย่างกุ้ง – กรุงเทพ ฯ (B)

05.30 น. เดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 08.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3771

10.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับมิรู้เลือน