มาเลเซีย เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน เดินทางทุกเสาร์

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – มาเลเซีย – เกนติ้ง 12.15 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออกประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ M บริเวณเคาน์เตอร์ของสายการบินมาเลเชียนแอร์ไลน์ (MH) พร้อมพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ 14.15 ออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินมาเลเชียเที่ยวบินที่ MH 781 (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 5 นาที) 17.20 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ประเทศ มาเลเซีย (เวลาที่มาเลเซียเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) 17.45 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกนติ้ง ไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิงที่ไม่เคย หลับไหล ตั้งอยู่บนเขาสูงกว่า 6,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเล นำท่านนั่งกระเช้า ลอยฟ้าที่รวดเร็ว และปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี Skyway ระยะทาง 3.4 กม. สู่ยอดเขาเกนติ้ง ไฮแลนด์ ซึ่งมีอากาศเย็นสบาย 14 – 22 องศาเซลเซียส 19.00 นำท่านเช็คอิน ณ โรงแรม รีสอร์ท (Resort Hotel) บนเกนติ้ง หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เสี่ยงโชคในคาสิโน หรือเลือกใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรม ( ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู และเครื่องเล่น) เช่น ดูโชว์ระดับโลก, ดิสโก้เธค, โบล์ลิ่ง ฯลฯ หรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสิ่งก่อสร้างจำลอง อาทิ หอไอเฟล ของฝรั่งเศส ,เทพีเสรีภาพของอเมริกา, เรือกอนโดล่าจาก เวนิส เป็นต้น หรือสนุกสนานกับสวนสนุกที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกอาคาร เช่น ซีมูเลเตอร์, โรลเลอร์คอสเตอร์,โมโนเรล, ล่องแก่ง, ตะลุยอวกาศ, ซาฟารี, โกลคาร์ท 19.30 นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเครื่องเล่น, คาสิโน, สล็อตแมชชีน ตามอัธยาศัย

พักที่ โรงแรม รีสอร์ท (Resort Hotel) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เกนติ้ง ไฮแลนด์ – กัวลา ลัมเปอร์ 08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย บนเกนติ้ง ไฮแลนด์ 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลา ลัมเปอร์14.00 ถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมความงดงาม และทันสมัยของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ปลูกดอกไม้, ต้นไม้และพุ่มไม้ไว้ตลอดแนวของถนน และเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีทั้งอาคารที่เก่าแก่และ อาคารที่ทันสมัย เที่ยวชมอาคารรัฐสภาและ พระราชวังหลวงอิสตาน่า ไนการ่าซึ่งเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของ พระประมุขมาเลเซีย จากนั้นผ่านชมความงดงามของ อาคารสุลต่านอับดุลซามัค และสุเหร่าจาเมกที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง 19.00 นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรมโรยัล บินตัง (Royal Bintang) หรือเทียบเท่า.

วันที่สาม กัวลา ลัมเปอร์ –- กรุงเทพฯ 08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 09.00 นำท่านชมและถ่ายรูป ตึกปิโตรนัส ทวินทาวเวอร์ หรือ ตึก KLCC เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก โดยมี 88 ชั้น สูงทั้งสิ้น 452 เมตร 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติประเทศมาเลเซีย KLIA เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 15.15 เหินฟ้าสู้ กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาเลเซีย เที่ยวบินที่ MH782

16.20 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ..