มหัศจรรย์โลก บุโรพุทโธ แถม น้ำกับฟ้าที่บาหลี เที่ยว… บุโรพุทโธ แถม สวรรค์บนพื้นพิภพ บัน – เมืองจำลอง 4 วัน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักคู่ ท่านละ 25900.-บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม – ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ – โรงแรมพร้อมอาหารเช้า, รถรับ – ส่ง, ซิตี้ทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รว

– ค่าน้ำหนักเกินของสายการบิน – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม – ค่าบริการ – ค่าวีซ่า,หนังสือเดินทาง,ต่างด้าว – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เอกสาร ** พาสปอร์ตควรมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า – ออก เมืองของท่าน **