มหกรรมกวางเจา เทรดแฟร์…ครั้งที่ 104… 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways ..พักโรงแรม 4 ดาว ..

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ 29,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี (มีเตียง) ท่านละ 28,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 27,900 บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง ของสายการบินสภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม – ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ สายการบิน THAI AIRWAYS – ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ – ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ – ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ – ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ – น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ – ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

*** ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ***

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม – ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 10 หยวน / คน / วัน – ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. – ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

– ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า และทำบัตรเข้าชมงาน 1.หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. นามบัตร (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ใบ

3. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้วจำนวน 3 ใบ

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ 5.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่าย 2 ใบ + ที่อยู่ 5.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

5.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท