มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ต้อนรับวันเข้าพรรษา ด่วน! รับจำนวนจำกัด โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 19,800 บาท
เด็กมีเตียง ท่านละ 16,800 บาท
เด็กไม่มีเตียง ท่านละ 15,800 บาท

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส PG ( กรุงเทพ ฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพ ฯ ) – ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 5 ดาว ( The Grand Luang Prabang หรือ Santi Resort & Spa ) จำนวน 2 คืน ( พักห้องละ 2 ท่าน ) ในกรณี พักห้องเดี่ยว เพิ่มห้องละ 3,200 บาท – ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ – ค่ารถรับส่งเที่ยวชมสถานที่ – ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ – ค่าภาษีสนามบิน ไทย 700 บาท และ ค่าภาษีสนามบิน ลาว 10 USD

. – ค่าบายศรีสู่ขวัญ และฟ้อนต้อนรับ

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น – ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% – ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ – ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศลาว ( ในกรณีถือ PASSPORT ชาวต่างชาติ ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศลาว )