มรดกโลกจิ่วจ้ายโกว – อุทยานหวงหลง โดยสายการบินโอเรียนท์ (OX) 6 วัน 5 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – เฉิงตู 17.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว K เคาน์เตอร์สายการบิน ORIENT THAI AIRLINES (OX) นำท่านตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 19.30 น. เหินฟ้าสู่เมือง เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ OX….? (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 22.30 น. ถึงท่าอากาศยาน เฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุด ของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่, ธิเบต, เมี้ยว, หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทาง ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าที่พัก WATER HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – เมืองเก่าซงพาน – จิ่วจ้ายโกว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว แวะถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ทะเลสาบสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ที่อยู่ในวงล้อมลึกของขุนเขา อันเฉียบชันรอบด้าน ทะเลสาบขนาดมหึมาที่ลึกลงจนยากหยั่งถึงนี้ เป็นผลมาจากการเกิดแผ่นดินไหว เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 25 สิงหาคม ปี ค.ศ.1933 รุนแรงถึงขนาด 7.5 ริคเตอร์ และได้กลืน เอาเมืองเตี๋ยซีทั้งเมืองพร้อมทั้ง 6,855 ชีวิตให้ยุบจมหายอย่างไร้ร่องรอย จนกลายเป็นทะเลสาบสีฟ้า เข้มอันงดงามตระการ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านมุ่งสู่ เมืองเก่าซงพาน ซึ่งเคยเป็นตลาดชายแดนและป้อมปราการทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ถือว่าเป็นเขตแดนและตลาดชายแดนระหว่างชาวฮั่นและชาวธิเบต ซึ่งชาวฮั่นจะนำใบชา ข้าวและผ้า ไปแลกม้า วัว หนังและขนสัตว์ ผ่านชมซุ้มประตูและแนวกำแพงเมืองที่สร้างตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปอุทยานจิ่วจ้ายโกว ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พัก JIU ZHAI GOL HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม อุทยานมรดกโลกจิ่วจ้ายโกว (นั่งรถเหมาในอุทยาน) – โชว์ระบำพื้นเมืองของชาวทิเบต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่เขต อุทยานมรดกโลกจิ่วจ้ายโกว (อุทยานธารสวรรค์) ตื่นตาตื่นใจกับความงามของแอ่งน้ำใหญ่น้อยมากมาย ที่ลดหลั่นเป็นบันไดระบายน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ สีของน้ำจะแตกต่างอย่างน่าพิศวง ดุจประกายสีของอัญมณี สัมผัสความสดชื่นในธรรมชาติ ชมทะเลสาบยาว (LONG LAKE) มีความยาวถึง 7.8 กม. ชมทิวทัศน์ที่งดงามดุจภาพวาด สีของน้ำใน ทะเลสาบเป็นสีน้ำเงินเข้มงดงาม ชมสระน้ำ 5 สี (COLORFUL POND) ยามที่แสงแดดส่องกระทบกับน้ำในทะเลสาบ จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จะมี 5 เฉดสี สะท้อนออกมาคือ เขียว ขาว เทา น้ำเงิน และม่วง ในสระน้ำแห่งนี้มีนิยายเล่าว่าเกิดจากกระจกของนางฟ้าตกจากสวรรค์แตกกระจายล่วงลงมาสู่โลก จึงเกิดเป็นสระน้ำ 5 สี เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่าน ชมน้ำตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL) ซึ่งเป็นน้ำตกหลีบถ้ำลำธารใหญ่โตสลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายน้ำที่ทอดลดหลั่น เป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดช่วงเป็นน้ำตก ที่มีความงามราวกับไข่มุก ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างน่าประทับใจ นำท่านเที่ยวแดนสวรรค์ของ นักพฤกษาศาสตร์แหล่งพืชพันธุ์สมุนไพรจีน ที่หายากพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์และสัตว์ป่าสงวนที่หายาก จากนั้นชม ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านชม โชว์ระบำพื้นเมืองของชาวทิเบต ชุด Tibetan and Qing ตื่นตาตื่นใจกับสาวสวย และหนุ่มรูปงามทั้งของชาวเผ่าธิเบต และ ชาวเผ่าเชียง ร่ายรำในชุดเครื่องแต่งกายประจำเผ่าอันสวยสดงดงาม พัก JIU ZHAI GOL HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ จิ่วจ้ายโกว – อุทยานมังกรเหลือง (หวงหลง) รวมนั่งกระเช้าขึ้น–ลง – เม่าเสี้ยน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานมังกรเหลือง(หวงหลง) จากลำธารสายหนึ่งไหลจากภูเขาหิมะนับพันๆ ปี จนเกิดปูนตกตะกอนเป็นแอ่ง เป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่ กว่า 400 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร น้ำในแอ่งมีสีใสสวยงาม สะท้อนสีฟ้า และสีเขียวของท้องฟ้า ทำให้เกิดเหลือบสีต่างๆ บนท้องน้ำดูเหมือนนาขั้นบันได ยิ่งเดินสูงขึ้นไปทิวทัศน์รอบตัวยิ่งทวีความงามมากยิ่งขึ้น บรรยากาศเงียบสงบดุจดังอยู่ในเมืองแมนแดนสวรรค์ จนได้ชื่อว่า “อุทยานหวงหลง” สองข้างทางขนาบด้วยขุนเขาที่สูงชัน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม อุทยานหวงหลง ที่ทางองค์การยูเนสโก ประกาศรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1992 เป็นอุทยานและธารสวรรค์ที่ซ่อนตัวในขุนเขาสูง 2,500 เมตร และมีความยาว 35 กิโลเมตร ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของแคลเซียมสีเหลืองที่ละลายอยู่ในธารน้ำที่ไหลมาจากหิมะลงมารวมกัน บางแห่งเป็นสระน้ำ บึง ขั้นบันไดและมีความสลับซับซ้อนเมื่อมองลงมาจากบนหุบเขา จะเห็นเป็นมังกรสีเหลืองลดเลี้ยวเคี้ยวคด น้ำที่สะท้อนแสงดูเหมือนเกล็ดมังกรราวกับ มีชีวิตชีวา ให้ท่านสามารถเดินข้ามสะพานระหว่างหุบเขาและสัมผัสธรรมชาติอันงดงามอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เม่าเสี้ยน เขตปกครองตนเองชนชาติเชียง (ชนชาติธิเบตเดิมในรัชสมัยของฮ่องเต้คังซี แห่งราชวงศ์ชิง) ซึ่งเป็นบ้านเกิดของสะใภ้คนเก่งแห่งตระกูลหยางที่ได้ชื่อว่าจงรักภักดีกับประเทศชาติ ตลอดสองข้างทางท่านจะได้เห็นธรรมชาติอันงดงามระหว่างทางท่านจะผ่าน หมู่บ้านชาวพื้นเมืองชาวเชียง ชมทิวทัศน์รอบแม่น้ำหมิ่นเจียงที่มีความสวยงาม ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ของชาวจั้งและชาวเชียง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พัก MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า เม่าเสี้ยน – เขื่อนตูเจียงเอี้ยน – ล่องเรือหลวงพ่อโตเล่อซาน – เฉิงตู – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางชมเขื่อนตูเจียงเอี้ยน ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ชมระบบชลประทานที่สร้างขึ้นในยุคจิ๋นซีฮ่องเต้ ชมความก้าวหน้าด้านงานโยธาโบราณที่ทดน้ำจากแม่น้ำ เข้าสู่ที่ราบมณฑลเสฉวน ปัจจุบันยังคงใช้งานได้ดี ดังคำกล่าวที่ว่า “ทางเหนือมีกำแพงยักษ์ ทางใต้มีระบบชลประทานตูเจียงเอี้ยน สองสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน” นำท่านข้ามสะพานแขวน ที่ใช้ข้ามแม่น้ำหมิง เจียงเพื่อชมบริเวณตัวเขื่อน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเล่อซาน ล่องเรือเที่ยวชม เกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 90 ปี (สร้าง ค.ศ. 713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ทงซึ่งใช้เงินรวบรวมบริจาคจากชาวบ้าน สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง เป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สลัก จากภูเขาสูงและใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 71 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน มุ่งหน้ากลับสู่เมืองเฉิงตู ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อน ชมทัศนียภาพของธรรมชาติเรือกสวนไร่นา การปศุสัตว์ของเกษตรกรชาวจีน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก อันเลื่องชื่อของเมืองเฉิงตู ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป พัก WATER HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน


วันที่หก วังแพะเหลือง – ศาลเจ้าสามก๊ก – สมุนไพรยาจีน – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชม วังแพะเหลือง (ชิงหยางกง) เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของลัทธิเต๋า มี ประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างในสมัยก่อนราชวงศ์โจว เมื่อ 2,000 กว่าปี เป็นวังที่ใหญ่ที่สุดของเฉิงตู สัญลักษณ์แพะเหลืองเป็นแพะที่มีเขาเดียว รูปร่างเป็นศูนย์รวมของลักษณะสัตว์ 12 ราศี ที่มารวมอยู่ในร่างเดียวกัน (คือ มีหูเป็นหนู จมูกเป็นวัว เท้าเป็นเท้าเสือ รูปร่างเป็นกระต่าย เขาเป็นมังกร หางเป็นงู ปากเป็นม้า คางเป็นแพะ คอเป็นลิง ตาเป็นไก่ ท้องเป็นหมาและก้นเป็นหมู) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนนับถือ ทิศที่งดงาม เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ…สมุนไพรยาจีนสูตรต้นตำหรับ) นำท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก (อู่โหวฉือ) ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระราชบัญชาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเฉิง สมัยปลายราชวงศ์จิ้นตะวันออก ประมาณ 1,000 กว่าปี มาแล้ว ชมรูปปั้น เล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตี๊ยวหุย 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีของเล่าปี่ สุสานเล่าปี่ พร้อม 2 มเหสี เช่น พระโพธิ์สัตว์กวนอิมปางพันมือ 4 จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าก็อปปี้จากแบรนเนมชั้นนำต่างๆ ซูเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าแบรนเนมของแท้ และราคาไม่แพง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 23.30 น.

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OX…? 01.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ