ภูเขาไฟโบรโม่ – บูโรพุทโธ ดินแดนแห่งเทพเจ้า 5 วัน 3 คืน

รายละเอียด

วันแรก กรุงเทพฯ- จาการ์ต้า – สุราบาย่า

23.59 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ G16-19 สายการบินการูด้า แอร์เวยส์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับทุกท่าน

วันที่สอง กรุงเทพฯ- จาการ์ต้า – สุราบาย่า

03.00 น. เหินฟ้า จาการ์ต้า โดยสายการบิน “การูด้า แอร์เวยส์” เที่ยวบินที่ GA 867 06.00 น. ถึงสนามบินจาการ์ตา ** แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ สุราบาย่า 08.00 น. เหินฟ้า สู่สุราบาย่า โดยสายการบิน “การูด้า แอร์เวยส์” เที่ยวบนที่ GA 306 09.20 น. ถึงสนามบิน สุราบาย่า เมืองที่ให้เป็นอันดับ 2 ของอินโดนีเซีย และเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญของชาวชวาตะวันออก เมืองนี่มีคนจีนอาศัยอู่ 1 ใน4 ของประชากรทั้งหมด นำท่านรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้สัมพัส เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตชน ท้องถิ่น เยี่ยมชมสถานที่บมใบยาสูบและม้วนใบยาสูบ เป็นซิก้า SAMPURNA HOUSE ที่มีชื่อเสียงที่สุดของชาวชวา ให้ท่านได้ลองมวนาสูบทำเป็นซิกก้า จากฝีมือของท่านเอง โดยที่ท่านไม่ต้องไปถึง แมกซิโกหรือบาซิล เที่ยง บริการอาหารเที่ยง หลังอาหารนำท่านเดินทางออกจากตัวเมือง มุ่งหน้าสู่ทางตอนใต้ดินแดนภูเขาแห่งไฟ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชนพื้นเมือง ตลอดเส้นทางจุดหมายของเรา มุ่งหน้าสู่เมืองโตสารี เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนจากการเดินทางอันแสนเหนื่อยหล้า รอรับวันรุ่งอรุณกับเขาไฟโบรโม่ ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก BROMO COTTAGE

วันที่สาม โบรโม่ – ยอดเขาพีนาจากัน – ปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่

03.00 น. ตื่นเช้า เพื่อออกเดินทางด้วยรถ 4X4 ขึ้นไปสู่จุดชมวิว ของ ภูเขาไฟโบรโม่ ที่ ยอดเขาพีนาจากัน สูง 2700 เมตร เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุด สามารถของเห็นภาพที่งดงาม และน่าตื่นเต้น เมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น แสงแรกของดวงสุริยัน กระทบยอดเขาปากปล่องภูเขาไฟ ใกล้พอที่จะเห็นลมหายใจของโบรโม่ วิวที่เรียงรายกัน ของ ภูเขาไฟ ในมุมสูง ท่านจะได้ชมความงดงามของภูเขาไฟตั้งแต่ ปล่องภูเขาไฟ โบรโม่ จนถึง ภูเขาไฟ ซีเมรุ (เลียนชื่อมาจาก เขาพระสูเมรู ของ ฮินดู) ซึ่งยังคงปล่อยควัน ออกมาเป็นระยะๆ เป็นวิว ที่สวยงามขนาดที่ฝรั่งเค้าว่า ลืมหายใจ เลยทีเดียว หลังจากนั้นก็ใช้รถจี๊บคันเดิม ลงจากยอดเขาพีนาจากัน ลงไปในแอ่งทะเลทราย ของปล่องภูเขาไฟโบรโม่ จนถึง ปากปล่อง ภูเขาไฟ ที่พ่นควันขาวออกมา นำท่านเปลี่ยนเป็นนั่งม้าสู่ปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ ให้เวลาทุกท่านได้ เก็บภาพถ่ายความประทับใจกันอย่างเต็มที่ ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก เช้า บริการอาหารเช้า ปล่อยเวลาให้ทุกท่านได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ ได้เวลาเก็บสัมภาระออกเดินทางสู่สลางกัน เส้นทางมุ่งหน้าสู่ทางตะวันตก ของสุราบาย่า เที่ยง บริการอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางต่อสู่ สลางกัน ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4ชั่วโมง ถึงสลางกัน รีสอร์ท รีสอร์ทแสนสวยที่ตั้งอยู่บนเนินเขาด้านล่างเป็นทะเลสาบแสนสวย นำท่านเข้าสู่ที่พัก ปล่อยเวลาให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวชมเก็บภาพความงดงามของธรรมชาติในรีสอร์ทแห่งนี้ ที่เหล่าผู้มาเยือนออกปากว่าเป็น BEST LAKE VIEW HOTEL หรือจะนั่งเรืองล่องชมทะเลสาบก็ตามอัธยาศัย ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก SARANGAN RESSORT

วันที่สี่ วัดปรัมบานัม – ยอร์กจากาต้า – ช้อปปิ้ง

เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง ยอร์กจากาต้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง ปล่อยเวลาให้ทุกท่านได้พักผ่อนชมทัศนีย์ภาพ ตลอดเส้นทาง เที่ยง บริการอาหารเที่ยง นำท่านชมวัดปรัมบานัน ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 บุโรพุทโธ หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน(ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์สันชัย)ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างแปดหลัง หลังใหญ่สุดสามหลังเรียงจากเหนือจรดใต้คือ จันดี ศิวะมหาเทวา สูง 47 เมตร ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ จันดี พรหมมา (ทางใต้) ฝั่งตรงข้ามทางตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละองค์ เช่นวัวของพระศิวะ(นนที) หงส์ของพระพรหม(ฮัสมา) และครุฑของพระวิษณุ ปัจจุบันเหลือแต่ นนที ใกล้ประตูทางเหนือและใต้ของพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมีกำแพงล้อมรอบคือวิหารราชสำนักสองหลังซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน สูงราว 16 เมตร จันดี ศิวะ มหาเทวาองค์ใหญ่สุดเพื่อถวายแด่พระศิวะ ได้เวลานำท่านเข้าสู่เมืองยอร์กจากาต้า ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก JOGJA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า บุโรพุทโธ – พระมหาวิหารเมนดุท – ศูนย์ผ้าบาติก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าสู่ บุโรพุทโธ เป็นสถูปขนาดใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ไสเลนทราในชวากลางเมื่อราวปี 778 – 856 หรือก่อนนครวัด 300 ปี และก่อนโบสถ์นอตเตรอะดามในฝรั่งเศส 200 ปี และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 บุโรพุทโธ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยจัตุรัส (หรือรูปทรงเรขาคณิตที่ช่วยกำหนดจิตขณะทำสมาธิ) หากมองจากพื้นดินในระยะไกล บุโรพุทโธคือสถูป ซึ่งเป็นรูปแบบของจักรวาลที่มีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่วนด้วยกันคือ ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสของรับองค์สถูปและยอดฉัตร ถ้าเดินตามเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่จากทางตะวันออกก้าวขึ้นอนุสรณ์สถานที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆและมี เฉลียงรอบ เดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา จะเห็นว่ารูปนูนแกะสลักและรูปปั้นทุกชั้นล้วนเป็นส่วนสำคัญขององค์รวม บุโรพุทโธมีทั้งหมดสิบชั้น แทนภพทั้งสามของจักรวาลตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ(ภพต่ำสุด)รูปภพ(ภพกลาง) และอรูปภพ(ภพสูงสุด) รูปนูนแกะสลักชั้นล่างสุด แสดงให้เห็นถึงความปีติของโลกนี้และการถูกทำโทษด้วยการลงนครในโลกหน้า เที่ยง บริการอาหารเที่ยง นําชม พุทธวิหารเมนดุท (MENDUT TEMPLE) อยู่ห่างจากโบโรบุดุ ประมาณ 3 กม. ซึ่งสร้าง ขึ้นโดยราชวงศ์ไศเลนทร และร่วมสมัยเดียวกันกับพุทธวิหารโบโรบุดุร เป็นที่ประดิษฐานพระ โพธิสัตว์ 2 องค์ คือ พระโพธิสัตว์ ปัทมปาณี และพระวัชรปาณี วิหารแห่งนี้มีอายุพันปีเศษ รูปทรง เป็นสี่เหลี่ยมดูคล้ายประตูวัดพระแก้ว สูงประมาณ 50 ฟุต ตรงฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้าน กว้างกับด้านสูงพอ ๆ กัน ยอดตัด ๆ หักพังบางส่วน ทั้งหมดทําด้วยศิลา มีสลักเป็นรูป พระโพธิสัตว์อยู่ด้านนอก บางรูปหักพังบางส่วน แต่มีหลายรูปที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีมาก ภายในมีพระพุทธรูปนั่ง ปางแสดงปฐมเทศนา นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่งามที่สุดเท่าที่จะหาได้ในอินโดนีเซีย พระพักตร์ คล้าย ๆ พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ข้าง ๆ พระพุทธรูปมีรูป พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี และ พระ วัชรปาณี อยู่ขนาบข้างซ้ายขวาตามฝาผนังด้านใน มีช่อง 6 ช่องเป็นฐานรูปดอกบัว คาดว่าเป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูป นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผ้าบาติก ผ้าบาติกเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของย็อกยา ท่านจะได้ทราบถึง กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ที่พบเห็นได้ทั่วชวา นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องเงินท่านจะได้พบกับงานหัตถกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นงานหัตถกรรมด้วยวิธีการตีหรือหล่อด้วยแม่พิมพ์ อาทิเช่น กริชประดับเงิน ทอง หรืออัญมณีทีค่า ซึ่งเชื่อว่ามีอำนาจวิเศษ ค่ำ บริการอาหารเย็น หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 19.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงจาการ์ตา โดยสายการบิน “การูด้า แอร์เวยส์” เที่ยวบินที่ GA 215 20.40 น. ถึงสนามบินจาการ์ตา ** แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ 22.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบน “การูด้า แอร์เวยส์” เที่ยวบนที่ GA 866

01.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยายนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ