พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ( PG) 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

22,900.-

15,500.-

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 1 ท่าน

21,900.-

14,900.-

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

19,500.-

12,900.-

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

17,500.-

11,500.-

 พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

2,900.-

2,900.-

อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   -ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 20 USD.  (ไม่รวมทิปคนแบก) -ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น            -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 810 (ใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทำการ) -ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. -ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท          -ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ           

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น -ค่าทิปคนแบกเสลี่ยง 4 คน(ปกติคนไทยจะให้ 3,000 จ๊าด หรือ 100 บาทต่อคน) รวมถึงทิปไกด์และคนขับรถ -ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ค่าภาษีท่องเที่ยว หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม -ค่าภาษีท่องเที่ยว หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม