พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี 3 วัน 8M

ราคา :
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ท่านละ 12,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 12,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง ท่านละ 11,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 10,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 2,900 บาท

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว – ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ – ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า – ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ – ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี – ค่าวีซ่าประเทศพม่า – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. – ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

– ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าอุปกรณ์เล่นสกี, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) – ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 2 USD ต่อคนต่อวัน – ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% – ลดค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

หมายเหตุ

– จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 30 ท่าน ขึ้นไป – เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ – หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ – ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ – ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว – ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

– ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า

– หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
– รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป