พนมเปญ – เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบิน (ไำม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

วันแรก พนมเปญ – พระราชวังเขมรินทร์ – วัดพระแก้ว – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ตุลสะแลง – อนุสาวรีย์แห่งเอกราช – ตลาดรัสเซีย (L,D) 08.00 น. เจ้าหน้าที่รอต้อนรับที่สนามบินโปเชียงตงหรือโรงแรมที่พัก พระราชวังเขมรินทร์ เป็นอาคารสไตล์เจดีย์หลายหลังอยู่ภายในบริเวณนี้ ชมท้องพระโรงหรืออาคารหลักมีหลังคาเป็นชั้น ๆ ตรงยอดสูง 59 เมตร รวมทั้งเจดีย์เงินที่มีพื้นภายในปูด้วยแผ่นเงิน 5,000 แผ่น วัดพระแก้ว โบราณเก่าแก่ศิลปะแบบเขมร กราบไหว้องค์พระพุทธรูปสีเขียวหยกที่งดงามเป็น 1 ใน 3 องค์ ที่มีอยู่ในโลก พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพูชา ซึ่งสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศ ให้ท่านได้ชมงานศิลปะต่าง ๆ อาทิ งานแกะสลักจากยุคสมัยต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ขอม เครื่องแต่งกายละครรำ สมัยศตวรรษที่ 19 เรือหลวงและเสลี่ยง แสดงอยู่ภายในกว่า 5,000 ชิ้น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย คุกตุลสะแลง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญ ในสมัยก่อนคุกแห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมแต่ภายหลังเมื่อเขมรแดงสามารถบุกเข้ายึดพนมเปญได้ โรงเรียนแห่งนี้ถูกดัดแปลงเป็นคุกหมายเลข S21 เป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดและโหดร้ายที่สุด ภายในคุกแห่งนี้มีเครื่องทรมานนักโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ จากนั้นจึงจัดส่งนักโทษไปประหารยังทุ่งสังหารที่เชียงเอ็ก หรือ Killing Field อนุสาวรีย์แห่งเอกราช อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะจากสงครามในอดีต ตลาดรัสเซีย ใจกลางกรุงพนมเปญ เชิญเลือกซื้อผ้าไหม เครื่องเงิน เพชรพลอยและสินค้าพื้นเมืองมากมาย เย็น เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง พนมเปญ – เสียมเรียบ – พระโค – บากอง – นครธม – พนมบาแค็ง (B,L,D)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่เสียมเรียบ 09.45 น. เหิรฟ้าสู่เสียมเรียบ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ FT992 10.30 น. ปราสาทพระโค หรือ ปรเมศวร สร้างโดยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ปราสาทกลุ่มนี้เป็นปราสาท 6 หลัง ก่อด้วยอิฐฝนหน้าเรียบ สอด้วยไม้ยางอยู่บนฐานเดียวกัน ปราสาทองค์กลาง สร้างถวายพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ผู้เป็นปู่ ปราสาทองค์กลาง สร้างถวายพระมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 พระนามว่าธรนินทรเทรวี ปราสาทองค์ซ้าย สร้างถวายพระบิดาของพระองค์ ซึ่งคือ พระเจ้าปิทวีณทรวรมัน ปราสาทองค์ด้านหลัง สร้างถวายพระราชมารดา ส่วนปราสาทที่เหลืออีกสองหลังสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นเพื่อถวายพระญาติที่ใกล้ชิด ชมจำหลักทับหลังลายปูนปั้น ศิลาทรายแบบนูนสูงสมัยชวา ปราสาทบากอง สร้างในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สร้างหลังจากปราสาทพระโค 2-3 ปี ทางซ้ายมือของทางเข้า เป็น สะพานนาค 7 เศียร ไม่มีศิราภรณ์ประดับ ทอดตัวเสมอพื้นดิน เศียรนาคใหญ่ดูเทอะทะจากสะพานนาค เข้าไปถึงตัวปราสาทประมาณ 400 เมตร มีน้ำล้อมรอบ เป็นปราสาทไล่เรียงสูงขึ้นไป 5 ชั้น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นครธม หรือเมืองยโศธรปุระ เป็นเมืองหลวงของขอมตั้งแต่ พ.ศ. 1450 พ.ศ. 1800 ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ก่อนที่พบหลักฐานที่แท้จริงว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมืองแห่งนี้เป็นเมืองใหญ่ มีปราสาทหินมากมาย นักท่องเที่ยวจึงเรียกรวม ๆ กันว่าปราสาทหินนครธม ซึ่งความจริงแล้วปราสาทแห่งนี้มีชื่อเรียกเฉพาะกัน ก่อนเดินทางเข้าสู่เมืองนครธม ให้ท่านได้ชมคูเมือง กำแพงเมือง โคปุระหรือประตูทางเข้าซึ่งมีรูปหินแกะสลักรูปเทวดาและอสูร ฝั่งละ 58 องค์(ตน) รวม 2 ข้างเป็น 108 องค์(ตน) ซึ่งเขมรถือว่าเป็นเลขมงคล ปราสาทบายน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อน ๆ กัน แล้วขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง แข็งแรงเป็นพันปี ปราสาทแห่งนี้มีแต่ใบหน้าของคน แต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เพราะมีรอยยิ้มน้อยๆ ทั้ง 216 หน้า จากทั้งหมด 54 ปรางค์ รอยยิ้มนี้เรียกว่ารอยยิ้มแบบบายน คือ มีความเมตตาต่อมนุษย์ มีความหมายของพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ปราสาทเขาพนมบาแค็ง ซึ่งปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นปราสาทบนเนินเขาที่สร้างด้วยหินทราย เดิมที่นี่เป็นศูนย์กลางเมือง บนเขาพนมบาแค็งนี้เป็นเทวสถานจากพื้นราบ บนยอดเขาเป็นปราสาทขึ้นไป 15 ชั้น ชั้นบนสุดมีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลางฐานหินทรายทั้ง 5 ชั้น และยังมีปราสาทย่อย ๆ อีก ณ ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก เย็น เข้าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

วันที่สาม บันทายสรี – บันทายสำเหร่ – ตาพรม – นครวัด – กรุงเทพฯ (B,L)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 08.00 น. ปราสาทบันทายสรี หรือชื่อเดิมว่า ”อิศวรปุระ” ที่ปรากฎอยู่ในศิลาจารึก สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1510 โดยคุรุยัชญวราหะ เสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ปราสาทแห่งนี้มีทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด สลักลวดลวยสวยงาม ปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม จึงได้รับการยกย่องจากชาวฝรั่งเศสว่า “ รัตนชาติศิลปะแห่งขอม” ปราสาทบันทายสำเหร่ เทวสถานไวษณนิกาย สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย ชมเสาประดับผนังที่มีการแกะสลักลายเทพพนม ลักษณะเป็นบุคคลเล็ก ๆ ท่าร่ายรำแทรกอยู่บนก้าน ต่อดอกและมีลายใบไม้อยู่โดยรอบเสาประดับกรอบประตู ทำเป็นแปดเหลี่ยมมีวงแหวนเป็นช่วง ๆ เหนือและใต้วงแหวนจะเป็นลายใบไม้เล็ก ๆ ประดับอยู่ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ค่ำ ปราสาทตาพรหม ก่อสร้างใน ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชมารดา สร้างตามแบบเขมรในยุคสุดท้าย ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต ชมความยิ่งใหญ่ของพลังธรรมชาติเหนือพลังของมนุษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์กับรากไม้มหึมาที่โอบรัดรอบปราสาทไว้อย่างน่าอัศจรรย์

นครวัด ก่อสร้างครั้งแรกในศตวรรษที่ 12 (พ.ศ. 1650 – 1658) ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อถวายพระวิษณุโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเทวาลัยและสุสานเก็บพระศพของทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักของกองทัพสยามหรือเสียมกุก ภาพสลักกวนเกษียรสมุทร ภาพจำหลักของนางอัปสรา รอบปราสาทที่มีมากกว่า1,635 นาง ซึ่งล้วนงดงามกว่านางอัปสรา เดินทางสู่สนามบินหรือโรงแรมที่พัก สิ้นสุดโปรแกรมทัวร์