ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน ปารีส แวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซนด์ อินเทอร์ลาเค่น ลูเซิร์น กรุงซูริค

วันแรก กรุงเทพฯ
21.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ J สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง


วันที่สอง ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง (ฝรั่งเศส)

00.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ TG 930 07.05 น. คณะเดินทางถึง

สนามบินชาร์ลเดอโกลด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำคณะเดินทางสู่แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทาง ตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นำคณะเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬาร และสวยงามที่สุดในโลกซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ เชิญท่านอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับสีสันสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ กรุงปารีส

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะเที่ยวชม มหานครปารีส นครหลวงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำแซน สู่ เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนย์กลางของมหานครปารีส ผ่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ที่สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี สู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้าง ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจน ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน แวะชมลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต และถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เดิมเป็นที่ตั้งของป้อมปราการ และพระราชวังที่สร้างขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นสถานที่รวบรวมผลงานศิลปะชั้นเลิศซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สมควรแก่เวลานำคณะเข้าสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส จากนั้นเป็นเวลาอิสระให้คณะได้ช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น แพรงตองส์ หรือ แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ NOVOTEL PORT D’ITALIE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม ปารีส – ดิจอง – โลซานน์ – เจนีวา (สวิส)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านชมทัศนียภาพของนครปารีสยามเช้า ขึ้นลิฟท์สู่ชั้นที่ 2 ของ หอไอเฟล ซึ่งสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1889 เพื่อจัดงานเอ็กซ์โป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์นครปารีส ชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของนครปารีสทั่วทุก 360 องศา รายการแถมพิเศษ! เดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ ริมแม่น้ำแซนต์ นำคณะล่องเรือเพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซนต์ ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกัน สรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หมายเหตุ ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนต์ ขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องเรือ แม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางโดย รถไฟด่วน TGV (จรวดทางเรียบที่มีความเร็วสูงสุดถึง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) จากสถานี Gare Du Lyon นครปารีส สู่สถานีรถไฟดีจอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOLIDAY INN DIJON SUD HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่สี่ ดีจอง – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ แวะชม สวนกุหลาบ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่ามุมกว้าง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะชม เบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นชมกรุงเบิร์น มรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน กรุงเบิร์นสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก และเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตา ออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา เดินสู่ ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ และเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารมุนสเตอร์ สถาปัตยกรรมในศิลปะแบบโกธิค เดินเท้าต่อไปยัง มาร์คกาสเซ่ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ได้เวลานัดหมายนำคณะเดินทางสู่ อินเทอร์ลาเค่น เมืองที่เป็น ชุมทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ และมีความสำคัญประการหนึ่ง เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee เที่ยวชมเมือง และร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า อินเทอร์ลาเค่น – ยอดเขายุงเฟรา (Top of Europe) – ลูเซิร์น
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา

จากนั้นนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูงชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิส แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลน์ไชเด็ก ขึ้นพิชิต ยอดเขายุงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,158 เมตร (11,333 ฟุต) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe นำคณะชมถ้ำน้ำแข็งที่มีอายุกว่าพันปี และกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา บ่าย นำคณะนั่งรถไฟลงจากยอดเขาสู่ สถานีลูเทอร์บรุนเน่น

แล้วเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่ โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม สะพานคาเปล สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต และ ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือระดับเดียวกัน


วันที่หก ลูเซิร์น – ซูริค – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าริมทะเลสาบลูเซิร์น ตามอัธยาศัย 10.30 น. นำคณะเดินทางผ่าน เมืองซูริค เข้าสู่ สนามบิน Kloten Zurich 13.30 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

วันที่เจ็ด กรุงเทพมหานคร
05.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี