ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย-เยอรมนี 8 วัน ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ประตูชัย-ล่องแม่น้ำแซนน์-โลซานน์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ปารีส 18.30 คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRI LANKAN AIRLINESเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง 20.55 บินลัดฟ้าสู่ นครปารีส โดยเที่ยวบินที่ UL 423 / UL 563

วันที่สองของการเดินทาง กรุงปารีส-ประตูชัย-หอไอเฟล-พราชวังแวร์ซายส์-ล่องแม่น้ำแซนน์

07.30 เดินทางถึง สนามบิน ชาลส์เดอโกล์ ประเทศฝรั่งเศส หลังจากเสร็จสิ้น พิธีการด้านศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง นำคณะเดินทางสู่ ใจกลางกรุงปารีส จัตุรัสทรอคาเดโร นำคณะเที่ยวชม มหานครปารีส นครหลวงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก ถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เข้าสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ เชิญท่านอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับสีสันสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วย กระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สไตล์ ฝรั่งเศส ด้วยอาหารหลากหลายเมนู หอยเอสคาโด่ or ซุปกุ้งลอปเตอร์ เป็ดอมส้ม เพิ่มรสชาติด้วยไวน์ฝรั่งเศสท่ามกลางบรรยากาศที่หรูหราสไตล์ฝรั่งเศสอย่างแท้จริง พักค้างคืน

ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สามของการเดินทาง ปารีส-TGV-โลซานน์ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ชัดเจน เข้าสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียง ของปารีส ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน นำคณะช้อปปิ้ง ร้านปลอดภาษี (Duty Free Shop) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส หรือห้างแกลอเรีย ลา ฟาแยตส์ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย โดยรถไฟความเร็วสูง TGV ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 54 นาที ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ Du Boulevard Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ของการเดินทาง โลซานน์-เบิร์น-ลูเซิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ กรุงเบิร์นมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน กรุงเบิร์นสร้างขึ้นในยุคกลางของ ยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก ชม มาร์คกาสเซ่ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชม เบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองและเป็นเมืองทีมีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก ที่เป็นจุดที่คณะจะขึ้นกระเช้าขึ้นไปยังยอดเขาทิตลิส เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็นจำนวนมาก นำชม ถ้ำน้ำแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มีน้ำแข็ง ปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน ได้เวลานัดหมายนำท่านลงจากยอดเขาเดินทางต่อไปยังเมืองลูเซิร์น ถึงลูเซิร์นนำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีส ในฝรั่งเศส และไปชม สะพานคาเปล (Kapelbruck หรือ Chape Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศ ได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียง ตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ MOTOTEL POSTILION HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้าของการเดินทาง ลูเซิร์น –ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานชไตน์-อินนส์บรูค ( ออสเตรีย )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น ( ประเทศเยอรมนี ) ที่เป็นที่ตั้งของปราสาทนอย ชวานไตน์ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านขึ้นรถบัสเล็ก เพื่อชม ปราสาทนอยชวานชไตน์ จากด้านนอก( บริเวณในระเบียงของปราสาท ) ซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นจากจินตนาการณ์ อันแสนโรแมนติกของพระเจ้าลุควิก ที่ 2 และเป็นต้นแบบของปราสาทแห่ง ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกระดับโลก สามารถถ่ายรูปวิวอันสวยงามได้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอินนสบรูคประเทศออสเตรีย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ CENTRAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หกของการเดินทาง อินนส์บรูค-ฟุสเซ่น ( เยอรมนี )-ปราสาทนอยชวานชไตน์-มิวนิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำชมเมืองอินสบรูค เดิมเป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำอินน์ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง และเป็นเมืองตากอากาศพักผ่อนของราชวงศ์ฮัปฟ์บวร์ก นำชม วังหลังคาทองคำ ของจักรพรรดิ์มักสิมิ ให้ท่านได้เลือกหาซื้อ คริสตัล ที่สวยหรูถูกใจของ สวารอฟสกี้ ที่ลือชื่อ หรือ แชนเดอเลียร์ ที่สุดสวย และเครื่องใช้ที่เป็นคริสตัลแท้จากออสเตรียในราคาโรงงาน จากนั้นนำท่านออกเดินสูเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าสู่จตุรัสมาเรียนพลาซ จตุรัสใจกลางกรุงมิวนิค ชมศาลาว่าการเมืองใหม่ที่จะมีเหล่าตุ๊กตาออกมาเต้นระบำในเวลา 11 นาฬิกา ชมเฟราเอ่นเคียร์ชเชอร์จากด้านอก หรือโบสถ์ พระแม่มารี ที่ยอดโดมมีลักษณะคล้ายหัวหอมคู่ จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อของฝากได้ตามอะยาศัย เนื่องจากบริเวณนี้ เป็นย่านที่มีห้างสรรพสินค้ามากมาย และใหญ่ที่สุดในกรุงมิวนิค สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOLIDAY INN HOTELหรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ดของการเดินทาง มิวนิค-วังเรสซิเดนส์-จตุรัสมาเรียนพลาซ-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อที่จะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 1420 คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ UL 554 / UL 422

วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร

1240 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ