ปักกิ่ง – เทียนอันเหมิน – กู้กง – กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง อี้เหอหยวน – ท่องโลกใต้ทะเล – วัดลามะ – หอฟ้าเทียนถาน

วันแรก กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
23.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า โดย มีเจ้าหน้าที่ จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – วังโบราณกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง 01.30 น. เดินทางไปปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA980 06.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร หลังอาหารเช้านำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของ ประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ผ่านชม อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมและหอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นนำท่านผ่าน ประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม กู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร นำท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1420 ช่วงเวลา เดียวกันกับพระราชวังต้องห้ามและใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่า ปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร จากนั้นนำท่านชม ศูนย์วิจัย ทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก

Jin Qiao International Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน – วัดลามะ เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้น เมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับ ของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน แล้วแวะเลือก ซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอด เยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของ จักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้น มา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนา พุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระพุทธรูป อารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์ เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ จากนั้นเชิญชิมชาอวู่หลง ของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงเช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

Jin Qiao International Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ลองลิ้มชิมรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ – ถนนหวังฝูจิ่ง เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สถานที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกำแพงเมืองจีนอย่างถึง จุดสูงสุด และพร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของ โลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาวกว่า6,350 ก.ม. ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี ก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เมื่อจักรพรรดิ์ จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดิน จึงสั่งให้เชื่อมกำแพงเมือง ต่างๆเข้าด้วยกัน ตัวกำแพงสูง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง กำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาว รอบโลก กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง ตั้งแต่จนยุค เริ่มต้นถึงสิ้นสุดราชวงศ์ เล่าเรื่องโดยใช้หุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าตัวคนจริงที่แสดงไว้ในห้อง ทั้งหมด 26 ห้อง ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยา บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลองลิ้มชิมรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ หลังอาหารส่งท่านเดินช้อบปิ้งที่ ย่านการค้าหวังฝูจิ่ง แหล่งรวมสินค้านานาชนิด

Jin Qiao International Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า Under Water World – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเข้าชมชีวิตโลกใต้น้ำ Under Water World ที่ Pacific กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร นำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน 21.00 น. อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA979

00.20 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…