ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน พระราชวังโบราณกู้กง พระราชวังอี้เหอหยวน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

วันแรก กรุงเทพฯ
23.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – โชว์กายกรรม
01.20 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่นครปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA980 06.45 น. เดินทางถึง “นครปักกิ่ง”

ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงที่มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งได้รับการวางผังเมืองอย่างดีมาแต่โบราณ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเช้า นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่านชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำท่านเข้า CHECK-IN ที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำชม “กายกรรมปักกิ่ง” ที่น่าตื่นเต้นเลื่องชื่อ ซึ่ง ผสมผสานกับความสวยงาม อ่อนช้อย พักที่ DONGFANG HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม กำแพงเมืองจีน – สุสาน 13 กษัตริย์ – ศูนย์การค้าหวังฟูจิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของ กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่สร้างขึ้นโดยแรงงานของคนในสมัย “พระเจ้าจิ๋นซี ฮ่องเต้”สมญานามว่ากำแพงหมื่นลี้ (6,700กิโลเมตร) เมื่อประมาณ 2,500 ปีที่แล้ว ทอดยาวผ่านขุนเขาดุจมังกรผงาดฟ้า ครอบคลุมอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ถึง 5 มณฑล ซึ่งนักบินอวกาศได้กล่าวไว้ว่า เขาสามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีน ได้ด้วยตาเปล่าจากดวงจันทร์ เชิญท่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพสวยของกำแพงเมืองจีนในมุมมองต่างๆ ที่สวยงามมิรู้เบื่อพร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกราคาถูกมากมาย อาทิ กำแพงเมืองจีนจำลอง ฯลฯ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมฉางหลิง หรือ “สุสาน 13 กษัตริย์” แห่งราชวงศ์หมิง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 40 ตารางกิโลเมตร มีอายุประมาณ 300 กว่าปี ประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถึง 8 ล้านเหรียญ ใช้คนงานในการก่อสร้างถึง 30,000 คน ระยะเวลาในการก่อสร้างถึง 6 ปี ชมโรงศพ พระที่นั่งที่แกะสลักจากหินอ่อน รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของพระจักรพรรดิและพระมเหสีทั้งสองพระองศ์ นำท่านเดินเที่ยวย่านการค้าที่เจริญที่สุดของปักกิ่ง “หวังฝู่จิง” มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากหลายห้างและร้านค้า อื่นอีกมากมาย มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ DONGFANG HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน – หอฟ้าเทียนถาน – Under Water World เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศจีนสร้าง ขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน นำท่านชมทะเลสาบคุนหมิง ที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อนแล้ว นำท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางชม “หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน” ซึ่งกษัตริย์จีนใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ตามความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี ทั้งยังคงเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่งดงามชนะ จากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศใต้ท้องทะเลอันน่าตื่นเต้นกับ Under Water World ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่น่าชมที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ชมสัตว์น้ำนานาชนิดที่นำมาแสดงจากทั่วทุกมุมโลก ชมการให้อาหารปลาฉลามเจ้าแห่งทะเล ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ DONGFANG HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า วัดลามะ – ศูนย์การค้าตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่วัดลามะ (พระราชวังยงเหอกง) ศาสนสถานที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจีน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับ ของจักรพรรดิ์หย่งเจิ้นหรือองค์ชายสี่ ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 นำท่านนมัสการพระพุทธรูปเมตไตรย์ พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระยืนที่แกะจากไม้จันทร์เพียงชิ้นเดียว ที่สูงที่สุดในโลก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม ตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งของสถานฑูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้าน มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม, เสื้อผ้า, งานฝีมือ, เครื่องหนัง-รองเท้า, กอล์ฟ ของที่ระลึก ฯลฯ ที่มีคุณภาพในราคาขายส่ง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางทางสู่สนามบินนครปักกิ่ง อำลานครปักกิ่ง 21.00 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA979

00.20 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ