บาหลี ดินแดนแห่งเทพเจ้า 3 วัน

ราคา :
อัตราค่าบริการ ( High Season : กรกฎาคม – สิงหาคม เพิ่มท่านละ 700 บาท ) รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง ขอสงวนสิทธิ์หากสายการบินมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น

23 มิ.ย. / 14, 21 ก.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน ท่านละ 14,900 –
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงเสริม 13,900 –
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เตียงเสริม 12,900 –
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,900 –

16 มิ.ย. / 28 ก.ค. / 4 ส.ค.
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน ท่านละ 17,900 –
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงเสริม 16,900 –
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เตียงเสริม 15,900 –
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,900 –

อัตรานี้รวม ** ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางตามระบุ ชั้นทัศนาจร (ไป-กลับพร้อมคณะ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ** ค่าอาหารที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าที่พักตามระบุในรายการ / ค่ารถรับ-ส่ง / นำเที่ยวตามรายการ ** ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. / หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ /

ีค่าบริการไม่รวม

** ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาชำระเองเมื่อท่านสั่ง) / ค่าวีซ่า(ในกรณีเป็นหนังสือเดินทางต่างด้าว) ** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ** ค่าสัมภาระน้ำหนักเกินกำหนด

** ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ ** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว ** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีสมาชิกไม่ถึง 15 ท่าน กรณีไม่สามารถออกเดินทางเป็นกรุ๊ปได้ ทางบริษัทฯ สามารถจัดเป็นแพ็คเกจทัวร์รองรับได้ แต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางไปด้วย จะมีไกด์ภาษาอังกฤษรอรับที่สนามบินบาหลีพร้อมนำเที่ยว (เงื่อนไขกรุณาสอบถาม)

** หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถออกเดินทางได้