บาหลี ดินแดนแห่งเทพเจ้า 5 วัน ทะเลสาบเบดูกัลป์, วัดทามานอายุน, ระบำสิงโต “บารองค์ด๊านซ์”, ภูเขาไฟคินตามานี, วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี, วัดเทมปักสิริงค์, วิหารลอยน้ำ “ทานาล็อท”…

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เกาะบาหลี (เดนปาซาร์)
23.50 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ G16-19 สายการบินการูด้า แอร์เวยส์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับทุกท่าน

วันที่สองของการเดินทาง เกาะบาหลี (เดนปาซาร์)-สวนสาธารณะการูด้า ก๊อด-วิหารลอยน้ำ “ทานาล็อท”… 02.30 น. เหินฟ้า สู่เกาะบาหลี โดยบริการของสายการบิน “การูด้า แอร์เวยส์” เที่ยวบินที่ GA867 06.00-08.10น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองจาร์กาตาร์ และทำการต่อ ไฟล์ทภายใน เที่ยวบินที่ GA402 10.50น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินูราลัย เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำทุกท่านสู่สวนสาธารณะการูด้า ก๊อด เพื่อชมความสวยงามของรูปปั้น การูด้า และ พระวิศณุ 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 13.30 น. นำท่านเดินทางลงทางตอนใต้ของเกาะ มุ่งหน้าสู่ วิหารทานาล็อท วิหารฮินดูโบราณศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่บนโขดหินกลางมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งท่านสามารถเดินเข้าชมเชิงทางขึ้นวิหารได้ในยามน้ำลด เชิญท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงามจนยากจะบรรยาย

ค่ำ บริการ อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม White Rose Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง บารองด๊านซ์ -ภูเขาไฟคินตามานี-วัดเทมปักสิริงค์, ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง-ถ้ำช้าง… เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตูบูลัน เพื่อชมการแสดง ระบำสิงโต “บารองค์ด๊านซ์” การแสดงพื้น บ้านที่มีชื่อเสียงของเกาะบาหลี ซึ่งนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ของเทพเจ้าแห่งความดีและความชั่วร้าย สลับฉากด้วยการร่ายรำแบบบาลีเซียนดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ดำเนินเรื่องโดยการบรรเลงดนตรีจากวงมโหรีพื้นบ้านชุดใหญ่ หลังจบการแสดง นำท่านสู่ หมู่บ้านท็อปปาติ ชมสาธิตการย้อมและเพ้นท์ผ้าบาติกแบบพื้นเมือง ชมผ้าบาติกที่เป็นสินค้าที่มีฝีมือชั้นเยี่ยม ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก สมควรแก่เวลา นำท่านลัดเลาะไต่ขึ้นเขามุ่งหน้าสู่ภูเขาคินตามานี ผ่านชมหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณกาล ระหว่างทางแวะเยี่ยม หมู่บ้านมาส ท่านจะได้ชมการสาธิตการแกะสลักไม้แบบพื้นเมือง ผ่านชมหมู่บ้านบาหลีเซียน, ดูความเป็นอยู่ของชาวบาหลีดั้งเดิม ชมย่านอูบุด ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา พร้อมชมทิวทัศน์อันแสนงดงามของ ภูเขาไฟคินตามานี หุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ทะเลสาบบาตูร์ ทะเลสาบใหญ่กลางหุบเขาท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี ทานข้าวไปพร้อมกับชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 14.00 น. นำท่านสู่ วัดเทมปักสิริงค์ วิหารฮินดูศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง นำชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ “ตลาดปราบเซียน” สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง แวะนำท่านเข้าชม ถ้ำช้าง สถานที่เก่าแก่โบราณ ซึ่งมีรูปปั้นพระพิฆเนศอยู่ ชาวบาหลีเชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านผ่านชมราตรีอันสุดคึกคักในยามค่ำคืน เข้าสู่ที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี- วัดทามานอายุน – ทะเลสาบเบดูกัล เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเม็งวี หมู่บ้านโบราณที่เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเม็งวีในอดีต นำท่านสู่ วัดทามานอายุน วัดโบราณเก่าแก่ซึ่งมีความงดงาม อดีตวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี มีน้ำล้อมรอบ จากนั้นเดินทางขึ้นเขาสู่ ทะเลสาบเบดูกัล สถานที่พักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเกาะบาหลี ซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาอันสูงชันท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ชมสวนผักผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับภาพอันสวยงามของทิวทัศน์ นาขั้นบันได ที่สวยงามโดดเด่น เที่ยง บริการอาหารแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคารพื้นเมือง บ่าย นำท่านเลือกซื้อ สินค้า ของที่ระลึก ที่ ชายหาด คูต้า เป็นชายหาดที่มีความสวยงามมากนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมมาเล่นกระดานโต้คลื่น บริเวณชายหาดจะมีบริการให้เช่ากระดานโต้คลื่น สำหรับผู้ที่หัดเล่นสามารถเล่นที่นี่ได้เพราะมีคลื่นหลายระดับ สองข้างทางของถนนรอบ คูต้า จะมีร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมไว้ให้เราได้ซื้อกัน ไม่ว่าจะเป็น ROXY, BILLABONG, RIP CURL, SUFFER และ POLO SHOP โดยราคาจะถูกกว่าในประเทศไทยกว่าครึ่งหนึ่ง และ อิสระทุกท่านรับประทานอาหารค่ำ ในบรรยากาศ แบบสบายๆ (โปรแกรมไม่มีอาหารค่ำบริการ) ถึงเวลาอันเหมาะสม นำทุกท่าน สู่ท่าอากาศยานนานาชาตินูราลัย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 20.00 น. เหินฟ้า ? กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน “การูด้า แอร์เวย์”เที่ยวบินที่ GA417

20.40-22.00น.แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองจาร์กาตาร์ และทำการต่อ ไฟล์ทภายใน เที่ยวบินที่ GA866

วันที่ห้าของการเดินทาง บาหลี-กรุงเทพฯ
01.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ