นิวซีแลนด์ 8 วัน เกาะเหนือ-เกาะใต้ “ธารน้ำแข็งฟ็อกกลาเซียร์” โอ๊คแลนด์ โรโตรัว ไคร้สเชิร์ช

อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋ว

ผู้ใหญ่พักห้องคู่

85,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 79,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 72,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 76,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000.- บาท
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด1,500.- บาท อัตรานี้รวม – ค่าตั๋วเครื่องบินชั้น Economy Class ไปกลับ กรุงเทพฯ–โอ๊คแลนด์ –ไคร้สเชิร์ช-โอ๊คแลนด์-กรุงเทพฯ – ค่าห้องพัก อาหารตลอดจนค่าเข้าชมต่าง ๆ ตามรายการ – ค่าภาษีสนามบินต่างๆ ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ การเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกรายการ เช่น ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าโทรศัพท์ – ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าทิป ต่างๆ เป็นต้น

– ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปประเทศนิวซีแลนด์ ท่านละ 1,900 บาท หรือวีซ่าเดี่ยวท่านละ 3,300 บาท