นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ – เกาะใต้ “ล่องเรือชมวาฬ ที่ไคคูร่า”8 วัน โอ๊คแลนด์ โรโตรัว ถ้ำหนอนเรืองแสง

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 84,900.- บาท
เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 78,900.- บาท
เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 70,900.- บาท
เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 75,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000.-บาท
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 1,500.-บาท อัตรานี้รวม – ค่าตั๋วเครื่องบินชั้น Economy Class ไปกลับ กรุงเทพฯ–โอ๊คแลนด์ –ไคร้สเชิร์ช-โอ๊คแลนด์-กรุงเทพฯ – ค่าห้องพัก อาหารตลอดจนค่าเข้าชมต่าง ๆ ตามรายการ – ค่าภาษีสนามบินต่างๆ ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ การเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท อัตรานี้ไม่รวม – ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกรายการ เช่น ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าโทรศัพท์ – ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าทิป ต่างๆ เป็นต้น

– ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปประเทศนิวซีแลนด์ ท่านละ 1,900 บาท หรือวีซ่าเดี่ยวท่านละ 3,300 บาท