นครวัด นครธม ยโศธรปุระ !!! เสียมราฐ 3 วัน 2 คืน

วันแรก กรุงเทพ ฯ – โรงเกลือ – ปอยเปต – เสียมเรียบ – พนมบาแค็ง ( L , D ) 05.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ต้อนรับอำนวยความสะดวก 05.30 น. เดินทางโดยรถปรับอากาศไป อ. อรัญประเทศ จ สระแก้ว 09.30 น. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ชายแดน ไทย – กัมพูชา รอต้อนรับ และนำผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจคนออกนอกประเทศ ไทย เข้า กัมพูชา 12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ประกายพรึก 13.00 น. เดินทางเข้า จังหวัด เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง 152 กม. 16.00 น. โรงแรมที่พักมาตรฐาน NOKOR PHNOM ไปสักการะองค์เจ๊กองค์จอมพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และสวนสาธารณะจัดสไตล์ฝรั่งเศส 17.00 น. เขาพนมบาแค็ง (Phnom Bakeng) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 สมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 สร้างด้วยหินทราย เป็นศูนย์กลางเมืองยโสธรปุระพนมบาแค็ง เป็นเทวสถานจากพื้นราบถึงยอดเขาขึ้นไป 15 ชั้น บนสุดมีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง 5 ชั้น เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ค่ำ อาหารค่ำ ณ Krua Thai Restaurant ( www.hopeby.com ) บรรยากาศคลาสสิกจัดแต่งกลมกลืนกับธรรมชาติ

วันที่สอง นครธม – นครวัด – บันทายสรี – ตาพรหม (B, L, D)

07.00 น. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 08.00 น. เมืองนครธมรอยยิ้มบายน (Angkor Thom) เมืองยโศธรปุระเป็นเมืองหลวงขอม พ.ศ. 1450 – 1800 สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นเมืองใหญ่ เรียกรวมว่า นครธม ก่อนเดินทางเข้ามืองนครธม ชมคูเมือง กำแพงเมือง โคปุระหรือประตูทางเข้าซึ่งมีรูปหินแกะสลัก รูปเทวดาอสูรฝั่งละ 54 องค์(ตน) รวม 2 ข้างเป็น 108 องค์( ตน )ซึ่งเขมรถือว่าเป็นเลขมงคล (สำหรับท่านที่ซื้อเป็นคู่เชิญท่านนั่งช้างชมเมืองนครธม) บายน (Bayon) สร้างปี ค.ศ.1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อนเป็น รูปหน้าคนยิ้ม เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 216 หน้า 54 ปรางค์ รอยยิ้มแบบบายน สื่อความหมายถึง พรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นครวัด (Angkor Wat) สร้างศตวรรษที่ 12 ( พ.ศ. 1650 – 1658 ) สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างถวายพระวิษณุโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเทวาลัย และสุสานเก็บพระศพทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักการเดินทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ริ้ว ธงกระบวนทัพอันเกรียงไกร และกองทัพสยามหรือเสียมกุก ภาพสลักกวนเกษียรสมุทร ระหว่างตำนานยักษ์และเทวดา การกำเนิดน้ำอมฤต และราหู นางอัปสรา ฯลฯ และ ภาพจำหลักของนางอัปสรา มากกว่า 1,635 นาง อัปสรานุ่งสั้น อัปสราลิ้นสองแฉก และศิลปะอัปสรายุคนครวัด 12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.00 น. บันทายสรี ( Banteay srey ) หรือชื่อเดิมว่า”อิศวรปุระ” ที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1510 โดยคุรุยัชญวราหะเสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ปราสาทแห่งนี้มีทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุด สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียดสลักลวดลวยสวยงาม “รัตนชาติสถาปัตยกรรมแห่งศิลปะขอมโบราณ” ตาพรหม (Ta Prohm) สร้าง ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวายพระราชมารดา ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อน ประดุจเขาวงกต ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เหนือพลังมนุษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์กับรากไม้มหึมาที่โอบรัดรอบปราสาทไว้อย่างอัศจรรย์ ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชมโชว์อัปสรานาฏศิลป์เขมรโบราณ

วันที่สาม วิมานเอกราช – วัดใหม่ – ตลาดปซาจ๊ะ – ปอยเปต – กรุงเทพ ฯ ( B , L )

07.00 น. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 08.00 น. อนุสาวรีย์วิมานเอกราช และ วัดใหม่ (Wat Mai) ซากโครงกระดูกชาวเขมรที่เสียชีวิตในสมัยที่การสู้รบกับเขมรแดงในยุคของพอลพต ตั้งแต่ปีพ.ศ.2518 – 2522 เป็นอนุสรณ์สถานความขัดแย้งทางอุดมการณ์ ตลาดปซาจ๊ะ (Phasar Ja) หรือ ตลาดต้นโพธิ์ หาซื้อของฝากและของที่ระลึก เช่น หินแกะสลัก ,อัญมณี , เครื่องเงิน , ผ้ากอมม้า และ ปลากรอบ ของขึ้นชื่อของเขมร 12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ประกายพรึก 15.00 น. ปอยเปต ผ่านด่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชาเข้าประเทศไทย แวะช้อปปิ้งที่ ตลาดโรงเกลือ สินค้าปลอดภาษี เสื้อผ้ามากมาย มือหนึ่ง มือสอง เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าจากจีน เวียดนาม ไทย ลาว และประเทศอื่น ๆ 16.00 น. กลับกรุงเทพมหานครโดยรถปรับอากาศ

20.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม