นครซิดนีย์-เมลเบิร์น-ถนนสายโนแมนติกเกรทโอเชี่ยน 6วัน 5 คืน ร่วมสะสมไมล์โดยสายการบินไทย (TG)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 65,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 59,900.-บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 52,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 56,900.-บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000.-บาท
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 900.- บาท

หมายเหตุ -ในการออกเดินทางคณะทัวร์แต่ละครั้งจะต้องมีผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้น Economy Class ไปกลับ กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ //เมลเบิร์น – กรุงเทพ ฯ – ค่าห้องพัก อาหารตลอดจนค่าเข้าชมต่าง ๆ ตามรายการ – ค่าภาษีสนามบินต่างๆ ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ การเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท – ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกรายการ เช่น ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าโทรศัพท์

ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มใน ห้องพัก และค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ เป็นต้น