ท่องเที่ยวเส้นทางสายประวัติศาสตร์ จีนโบราณ ซีอาน 6 วัน 5 คืน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ 40,800 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,500 บาท

อัตราค่าบริการรวม :
• ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไชน่า เซ้าเทริ์น ชั้นประหยัด รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน • ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 4 คืน / โรงแรมระดับ 5 ดาว จำนวน 1 คืน • ค่ารถโค้ช 35 ที่นั่ง บริการท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่รายการระบุ (อาหารพิเศษทุกมื้อ) พร้อมมื้อพิเศษส่งท้ายปีเก่า • ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทยที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน สำหรับหนังสือเดินทางไทย • ค่าทิปกระเป๋า , ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น , ค่าทิปคนขับรถ • ค่ารถท่องเที่ยวในอุทยานหยุนไถซาน • ค่ารถไฟฟ้าในสถานที่ท่องเที่ยว


อัตราค่าบริการไม่รวม :

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการที่ระบุ เป็นต้น • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี) • ค่าน้ำหนักเกินพิกัด • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % เอกสารในการยื่นวีซ่า แบบธรรมดา 4 วันทำการ : • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (สี) 2 รูป (ต้องเป็นรูปสีเท่านั้น) ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

อัตราค่าวีซ่าด่วน :

ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,200 บาท

ยื่นวีซ่า ด่วน 2 – 3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,800 บาท