ท่องซาฟารี ขนานแท้ที่ เคนย่า 8 วัน โดยสายการบินยอดเยี่ยมแห่งทวีปอัฟริกา “เคนย่า แอร์เวย์”

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 2030 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ ประตูทางเข้าที่ 7 ชั้น 4 เค้าท์เตอร์เชคอินหมายเลข N

2300 เครื่องออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยเที่ยวบินที่ KQ231 บินตรง ใช้เวลาเดินทาง 9.20 ชม

วันที่สอง อุทยานสวีทวอเตอร์ 0420 คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงไนโรบี เมืองหลวงของประเทศ เคนย่า เจ้าหน้าที่คนขับรถท้องถิ่น คอยต้อนรับและนำท่านไปยังห้องรับรองของบริษัท เพื่อให้ท่านได้ล้างหน้า ล้างตา แปรงฟัน หรือ ท่านใดมีความประสงค์จะอาบน้ำ ก็มีบริการ พร้อม อาหารว่าง ชา กาแฟพร้อม หลังจากนั้น นำท่านออกเดินทางไปยัง อุทยาน สวีทวอเตอร์ 0600 คณะออกเดินทาง มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือของกรุงไนโรบี เพื่อนำท่านไปยังอุทยาน สวีทวอเตอร์ ระยะทาง 250 กม ใช้เวลาเดินทางราว 4 ชม 1000 เวลาโดยประมาณ ถึงบริเวณอุทยาน หลังจากผ่านประตูทางเข้าแล้ว เจ้าหน้าที่ขับรถนำท่านท่องซาฟารี ภายในบริเวณอุทยาน 1230 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ Sweet Water Tented Camp หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ในตอนบ่าย นำท่านซาฟารี (Game Driver) ในอุทยาน ชมศูนย์อนุรักษ์ลิงชิมแพนซี (ปังคุง) และ ศูนย์อนุรักษ์แรด ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณ อุทยาน ได้เวลาสมควรนำท่านกลับที่พัก

1930 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สาม อุทยานนากูรู
หลังรับประทานอาหารเช้า คณะออกเดินทางไปยัง อุทยาน นากูรู่ ระยะทาง 240 กม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม ถึงอุทยานนำท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ Sarova Lion Hill Lodge หลังอาหารกลางวันให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ออกท่องซาฟารี อีกครั้งในตอนบ่ายแก่ๆ จุดเด่นของที่นี่คือ ฝูงนกฟลามิงโกสีชมพู ปริมาณมหาศาลที่มาหาอาหาร ในทะเลสาบ มองมาไกลๆจะเห็นผิวทะเลสาบเป็นสีชมพู รวมถึงแรดที่อยู่ในอุทยาน และที่นี่จะทำให้ท่านมีโอกาสได้เห็นหนึ่งใน บิ๊กไฟว์ คือ เสือดาว ซึ่งเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ ได้เวลาสมควรนำท่าน กลับที่พัก และรับประทานอาหารค่ำ พักค้างคืนที่ Sarova Lion Hill Lodge

วันที่สี่ ทะเลสาบไนวาชา หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วให้ท่านได้พักผ่อนสักครู่ ก่อนออกเดินทางไปยังทะเลสาบไนวาชา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม เดินทางถึง Lake Naivasha Simba Lodge หลังจากทำการยืนยันเข้าห้องพักแล้ว เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม ในตอนบ่ายเชิญท่านร่วมกิจกรรม ล่องเรือในทะเลสาบ พบกับฝูงฮิปโปมากมายที่อาศัย และหาอาหารในทะเลสาบ หลังจากนั้นให้ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย

เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พักค้างคืน ณ Lake Naivasha Simba Lodge

วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติ มาไซมาร่า วันนี้ตื่นแต่เช้า รับประทานอาหารเช้า พร้อมเตรียมสัมภาระสำหรับเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติ มาไซมาร่า ใช้เวลาเดินทาง 6 ชมโดยประมาณ ถึงที่พัก Keekorok Lodge เชิญลงทะเบียนเข้าที่พัก และรับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารกลางวัน ให้ท่านได้พักผ่อน ก่อนออกท่องซาฟารี ในตอนบ่าย ที่นี่เป็นที่ๆอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ตามธรรมชาติจำนวนมาก บนผืนป่าที่มีอาณาบริเวณใหญ่กว่า 1500 ตร กม ท่านจะได้พบกับสัตว์ป่านานาชนิดเช่น สิงโต ยีราฟ เสือชีต้า ม้าลาย ไวล์เดอบีส ควายป่า รวมทั้งนก และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย ที่อาศัยและล่าเหยื่อเป็นอาหารกันตามธรรมชาติ ผืนป่านี้เป็นผืนเดียวกับป่า เซเรนเกติ ของประเทศ แทนซาเนีย เมื่อถึงฤดูอพยพ สัตว์จำนวนมากกว่า 1,000,000 ตัวอพยพมาจากฝั่งแทนซาเนีย ข้ามแม่น้ำมาร่า มายังอุทยาน มาไซ มาร่า แห่งนี้ ได้เวลาสมควร เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

และพักค้างคืนที่ Keekorok Lodge

วันที่หก อุทยานแห่งชาติ มาไซมาร่า 0600 นำท่านออกท่องซาฟารีในช่วงเช้า เพื่อจะได้เห็นการดำรง ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในช่วงเช้า หากท่านที่สนใจ ท่องซาฟารีจากมุมสูง ก็ขอเชิญแบบ บอลลูน ซาฟารี สนนราคาท่านละ 16000 บาท ใช้เวลาบนบอลลูน 1 ชม พร้อมอาหารเช้าในป่าตอนลงจากบอลลูน ส่วนท่านที่ท่องซาฟารีตอนเช้าโดยรถ ก็กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ช่วงสายให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม ในตอนบ่ายนำท่านท่องซาฟารีอีกครั้ง ก่อนกลับสู่ที่พัก

1930 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่เจ็ด ไนโรบี – กรุงเทพฯ หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว เชิญท่านขึ้นรถพร้อมสัมภาระ ออกเดินทางไปยัง กรุงไนโรบี ใช้เวลา เดินทางราว 6 ชม ทันเวลาอาหารกลางวัน นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร คาร์นิวอร์ ซึ่งเป็น ร้านอาหารสไตล์ปิ้งๆ ย่างๆ มีเนื้อย่าง นานาชนิดให้ท่านได้เลือก รับประทานอย่างจุใจ แบบไม่อั้น หลังจากนั้นนำท่าน ชมรอบตัวเมืองไนโรบี และ บ้านของ คาเร็น บลิกเซ็น อดีตนักแต่งหนังสือ เรื่อง Out Of Africa ซึ่งฮอลลีวูดได้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์จนโด่งดัง หลังจากนั้นนำท่านแวะบริเวณใต้โรงแรม ฮิลตัน เพื่อให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน หากยังไม่พอ นำท่านไปยัง วิลเลจ มาร์เก็ต ห้างสมัยใหม่ในเมืองไนโรบี เพื่อหาซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน ได้เวลาสมควรนำท่านไปยังห้องรับรองบริษัทอีกครั้ง (ขึ้นอยู่กับการบริหารเวลาของคณะ) ให้ท่านได้ เปลี่ยนเครื่องแต่งตัว อาบน้ำ ล้างหน้า พร้อมบริการอาหารว่าง ชากาแฟ ก่อนนำท่านไปยังสนามบิน กรุงไนโรบี เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสาร

2145 ออกเดินทางจาก ไนโรบี บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน KQ230 บินตรง ใช้เวลา 9.20 ชม

วันที่แปด กรุงเทพฯ
1125 เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ