ทัวร์ ไต้หวัน-ฮอกไกโด” 5 วัน 4 คืน (CI)

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

13-17 เม.ย. 55
14-18 เม.ย. 55

54,990

51,990

48,990

10,000

**กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 15 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา อัตราค่าบริการนี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines) -ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน -ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ -ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นคนต่างด้าว -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง -ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับ สายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) -ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) อัตรานี้ไม่รวม -ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ เงื่อนไข -คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่าน และทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อนหรือเปลี่ยน แปลงการเดินทางในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว -บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง เอกสารสำหรับใช้ประกอบการยื่นวีซ่า : 1.หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันเดินทาง 2.รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีขาว ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์ 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร ในกรณีเด็กไม่มีบัตรประชาชน 4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 5.สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าที่มีชื่อบุคคลในบ้าน 6.สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า 7.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือฝากประจำเท่านั้น โดยปรับบัญชีเดือนล่าสุดทุกหน้า และย้อนหลัง 6 เดือน 8.หลักฐานการทำงาน -พนักงานบริษัท: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่ เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน  เป็นภาษาอังกฤษ -เจ้าของกิจการ: หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ ถึงวันที่เดินทาง

-นักเรียน: หนังสือรับรองจากสถาบันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น