ทัวร์ แม่ฮ่องสอน – ลอยกระทงสวรรค์บนดอยกองมู มหัศจรรย์ทุ่งบัวตอง – น้ำตกแม่สุรินทร์ –

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ ท่านละ 9,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 2,800 บาท

อัตรานี้รวม + พาหนะในการเดินทาง + ที่พัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน + อาหาร 15 มื้อ + ค่าเข้าชม + เจ้าหน้าที่ + ประกันการเดินทางรถ อัตรานี้ไม่รวม : – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%