ทัวร์ แม่ฮ่องสอน – ลอยกระทงสรรค์บนดอยกองมูมหัศจรรย์ทุ่งบัวตอง – น้ำตกแม่สุรินทร์

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ ท่านละ 6,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 2,200 บาท

อัตรานี้รวม + พาหนะในการเดินทาง + ที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน + อาหาร 10 มื้อ + ค่าเข้าชม + เจ้าหน้าที่ + ประกันการเดินทางรถ อัตรานี้ไม่รวม – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%