ทัวร์ เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-เว้-ฮอยอัน-ดานัง-โฮจิมินทร์ 6 วัน 5 คืน เจาะลึกเวียดนามเหนือ กลาง ใต้

1.   ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพ ฯ –ฮานอย // โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ  สายการบินเวียดนาม   แอร์ไลน์ (VN)    (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)   2.    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ 3.   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000  บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 4.  ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า (หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 5. รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   (ไทย หรือ จีน หรือ พื้นเมือง) และบริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน 6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)  7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ

8. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์  บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ (ไม่รวมทิป)