ทัวร์ เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

*** ราคาตั๋ว , ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์  อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                      14,900                                   บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) มีเตียงเสริม            13,900                                   บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ไม่มีเตียงเสริม        12,900                                   บาท
พักเดี่ยว  เพิ่มท่านละ                            2,000                                   บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ  ฯ – ฮานอย – กรุงเทพฯ • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง • ค่าโรงแรมที่พัก  2  คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย) • ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม

• ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

+ ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ ) +ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์

-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ

เอกสารเดินทาง                

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) 2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน