ทัวร์ เยอรมัน – ออสเตรีย – สวิส 8 วัน 5 คืน สายการบินเอทิฮัด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (4 กม.) ชมปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานสไตน์ “Neushwanstein” ปราสาทสวยที่แม้แต่  ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล นำท่านขึ้น Shuttle Bus ขึ้นสู่ตัวปราสาท ไปชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ บันทึกภาพสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง กษัตริย์ ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่งที่ยิ่งใหญ่อันได้แก่นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟและแฮเรนคิมเซ่  ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของ ตัวปราสาทที่โดดเด่น และมีทะเลสาบและธารน้ำแข็งล้อมรอบจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่าน โตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตร ใน ปี ค.ศ. 1869 โดยคริสเตียน จังค์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละคร ในอุปรากรของวากเนอร์ เข้าสู่ภายในตัวปราสาทเพื่อชมความสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ ด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากรและห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วน แต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางผ่านเมืองเบรเก้นซ์ (Bregenz) (113 กม.)  เมืองหลวงแห่งรัฐ Vorarlberg ซ่อนตัวอยู่ ณ เชิงเขา Pfander Mountain บนริมฝั่งทะเลสาบคอนสแตนซ์ที่งดงาม เมืองเล็กๆ ที่มีประชากร 27,000 คนแห่งนี้มีชื่อเสียงจากงาน Bregenzer Festspiele ซึ่งเป็นเทศกาลโอเปราฤดูร้อนที่ดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวกว่า 200,000 เข้าชมการแสดงละครยามเย็นจากบทประพันธ์ของ Puccini, Britten และนักประพันธ์คลาสสิคท่านอื่นๆ ข้ามพรมแดนสู่เมืองซังท์กัลเลน  (St.Gallen) ( 74 กม. ) เพื่อ ไปชมกลุ่มอาคารที่สำคัญและเป็น ศาสนสถานแห่งเมือง ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก้ โบสถ์สไตล์บาร็อค ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและมีความสำคัญมาก ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ภายในวิจิตรตระการตาไปด้วยงานศิลปะที่รวบรวมช่างทุกแขนงมา สร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นที่มาของงานศิลปะบริสุทธิ์มากมายซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้อิทธิพลแบบบาร็อคยังคงเห็นได้เด่นชัดจากอาคารบ้านเรือน ที่ตกแต่งด้านหน้าอย่าง วิจิตรบรรจง จากนั้นเข้าชมห้องสมุดของวัดที่สร้างขึ้นในปี 1763 เป็นตัวอย่างงานสถาปัตยกรรม ร็อกโคโค และยังจัดแสดงสิ่งของหายาก ,หนังสือเก่าแก่อีกด้วย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ  HOTEL  DOM ST.GALLEN  หรือเทียบเท่า