ทัวร์ เนปาล บนเส้นทางแห่งหิมลัย 5 วัน 4 คืน เทือกเขานากาก็อต เมืองกาฐมัณฑุ โภครา

อัตราค่าบริการนี้รวม

–  ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไปและกลับระหว่างกรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุโดยสายการบินไทย (Thai Airways) –  ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง กาฐมาณฑุ-โปคราโดยสายการบินภายในประเทศเนปาล –  ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุในรายการ –  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ, ค่ารถในระหว่างการเดินทางโดยตลอดทุกจุดที่ระบุไว้ในรายการ – ค่าธรรมเนียมผ่านประตูสถานที่ต่างๆ ทุกแห่งตามรายการ – ค่ามัคคุเทศก์ชาวพื้นเมืองคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางในเนปาล – Ticket Insurances, Fuel Surcharges – ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล Nepal visa – ค่าภาษีสนามบินกาฐมาณฑุ KTM Airport Tax + ภาษีการท่องเที่ยว Tourist Fee

– ค่าประกันอุบัติเหตุ Personal Insuranceในการเดินทาง ชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1,000,000. – บาท

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าว – ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม) – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (คํานวณจากค่าบริการรวม) – ค่าธรรมเนียมการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต 3% (Visa, Amex, Master) และ 4% (Dinner) – (คํานวณจากค่าบริการรวม VAT)

– ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 2 USD / วัน / ท่าน, สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน