ทัวร์ เซิ่นเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน

วันที่แรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กวางเจา – แม่น้ำจูเจียง 09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (ประตู 4) เคาน์เตอร์ F สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 11.20 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ362 (รับประทานอาหารบนเที่ยวบิน) 15.05 น. ถึงท่าอากาศยานไป่หยุน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโต อย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านชม หอที่ระลึก ดร. ซุนยัดเซน โครงสร้างเป็นรูป 8 เหลี่ยม สูง 149 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 71เมตร และครอบคลุมพื้นที่ถึง 12,000 ตารางเมตร มีที่ประชุมทั้งสิ้น 4,000 ที่นั่ง ภายในจุได้ถึง 4,700 คน ด้านหน้าของหอยังมีรูปปั้นของท่านดร. ซุนยัดเซน เป็นสัญลักษณ์อีกด้วย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านล่อง “แม่น้ำจูเจียง” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้ผ่านสะพานต่าง ๆ พร้อมสัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตา ริมฝั่นจูเจียงทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ ให้ทันสมัยและสวยงาม พักโรงแรม Hongyu HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง กวางเจาเทรดแฟร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน ( อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน ) ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักโรงแรม Hongyu HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม กวางเจาเทรดแฟร์ – ช้อปปิ้งตลาดเป่ยจิงลู่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน ( อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน ) ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนเนมต่างๆอาทิเช่น U2 , G 2000 ,GIORDANO , BOSSINI เป็นต้น พักโรงแรม Hongyu HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ กวางเจา – เซิ่นเจิ้น -Jade Factory – Shopping Lowu – หมู่บ้านวัฒนธรรม – Culture Village Show

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองเซิ่นเจิ้น โดยรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัย ชมทัศนียภาพธรรมชาติตลอดสองข้างทาง จนถึงเมืองเซิ่นเจิ้น นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ร้านหยกที่ขึ้นชื่อของเซิ้นเจิ้น Jade factory มีสินค้ามากมาย รวมทั้งของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อ เป็นของฝากให้แก่คนที่ท่านรักและตัวท่านเอง เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านหลังจากทานอาหารกลางววันแล้วนำคณะเดินทางสู่ Lowu Commercial City ที่นักชัอปปิ้งชาวไทยมักจะเรียกกันจนติดปากว่า “ มาบุญครองแห่งเมืองเซิ่นเจิ้น ” ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย อิสระกับอาหารเที่ยง ณ หลอหวู่เซ็นเตอร์ นำท่านสู่ดินแดน แห่งศูนย์รวมวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของจีน The Splendid of China ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม แห่งชนชาติจีน จากทุกมลฑลและทุกเผ่า รวมกันไว้ ณ ที่แห่งนี้ ทั้ง ฮั่น แมนจู มองโกล รวมทั้งการแสดงต่างๆ อีกมากมายให้ท่านได้ชม ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านชมการแสดงโชว์อันตื่นตาตื่นใจ Culture Village Show ที่ท่านจะได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวจีนด้วยเทคนิคแสงสีเสียงที่สวยสดงดงาม เข้าสู่ที่พักโรงแรม DAYS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เซิ่นเจิ้น – กวางเจา – วัดเขาเหลียนหัว – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกวางเจา โดยรถโค้ชเพื่อชมความสวยงามของ วัดเขาเหลียนหัว หรือ เขาดอกบัว แห่งเมืองกวางเจา เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขาเหลียนฮัว ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองพานหยี ใกล้กวางเจารายล้อมด้วยยอดเขาและหน้าผาสูงชัน บนยอดเขาหลักมีเจดีย์เหลียนฮัวถ่า(เจดีย์ดอกบัว) ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง สูง 50 เมตร ทรงแปดเหลี่ยมเก้าชั้นยืนเด่นตระง่าอยู่บนเขา เหลียนฮัวซานมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิม สูง 41 เมตร หล่อด้วยทองเหลืองหนัก 180 ตำลึง โดยชาวจีนโพ้นทะเล หน่วยงานราชการและบุคคลชาวจีนทั่วไปได้ร่วมแรงร่วมใจและบริจาคเงินทองและปัจจัย อื่นๆบรรจงสร้างด้วยศรัทธาแรงกล้านับเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดองค์หนึ่งในโลก เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 15.50 น. หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านดินทางสู่สนามบินไป่หยุน เมืองกวางเจา พร้อมแล้วอำลาเซิ่นเจิ้น โดยเที่ยวบินที่ CZ363 มุ่งหน้าสู่รุงเทพมหานคร (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน)

17.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ…