ทัวร์ เกาหลีใต้ 5 วัน พระราชวังเคียงบ็อค – หมู่บ้านฝรั่งเศส – เกาะนามิ- อุทยานแห่งชาติโซรัคซา

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่10) หลังอาหารนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี DUTY  FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ พิบิมพัพ พุลโกกิ (มื้อที่11) จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายที่ใหม่ทุกวันให้ท่านจะได้ เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเพื่อนำมาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง, สาหร่ายย่าง   จนได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่ง เป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช้อกโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 1955    เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG693 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 2340    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***SPECIAL OFFERS***ข้าวห่อสาหร่ายและนมกล้วย อาหารว่าง  / รับของที่ระลึกจากเกาหลี ท่านละ 1 ชิ้น