ทัวร์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สงกรานต์ ซิมโฟนีออฟไลท์ วิคทอเรีย พีค ซิมซาจุ่ย

08.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ทำการเช็คอินตั๋ว 10.45 น.     ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ TG628 (10.45-14.30) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 14.30 น.     ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B” จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า, กระเป๋า, รองเท้า, เข็ดขัด, น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI, ESPRIT, BODY SHOP, RED EARTH, ROXY , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000 ฯลฯ ค่ำ               รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังจากนั้นนำท่านชม  Avenue Of  Star  ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออกอาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ** อิสระชม A Symphony of Lights **   ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน   การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ

ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสง นำท่านเข้าสู่ที่พัก EMPIRE KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า