ทัวร์ ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-มหกรรมกวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน

วันที่แรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น – หมู่บ้านวัฒนธรรม – โชว์ 06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M โดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 08.25 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 700 12.10 น. เดินทางถึง สนามบิน CHEK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่บนเกาะลันเตา หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) จ ากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม เป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายอยู่ตามมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านวัฒนธรรม มีที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆ ที่สร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่ง จากทั้งหมด 56 เผ่าทั่วประเทศ ท่านกลางมวลไม้และสายน้ำที่ร่มรื่นสวยงาม มีชนเผ่าเจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรมประจำเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปักถักร้อย การทำขนม การร้องรำทำเพลง ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงอันสวยสดงดงาม Culture Village Show พบกับการแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนจากทุกชนเผ่า พร้อมเทคนิคแสงสีเสียงที่ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองเซิ่นเจิ้นแล้วจะพลาดการแสดงนี้ไม่ได้ เข้าสู่ที่พัก DAYS HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง กวางเจาเทรดแฟร

์ เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกวางโจว กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ Hongyu HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม กวางเจาเทรดแฟร์ – ช้อปปิ้งตลาดเป่ยจิงลู่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน ** ( อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน ) ** ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนเนมต่างๆอาทิเช่น U2 , G 2000 ,GIORDANO , BOSSINI เป็นต้น เข้าที่พัก Hongyu HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – City Gate – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 07.00 น. เดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัย 09.00 น. นำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ จุดชมวิวบริเวณ Victoria peak ชมทิวทัศน์ของเกาะ ฮ่องกง พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่บริเวณชายหาด Repulse bay จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์อัญมณีแห่งฮวงจุ้ย ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการออกแบบอัญมณี และ เครื่องประดับเพื่อเสริมบารมี ปรับฮวงจุ้ย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ทำการค้าและนักธุรกิจ ให้ทุกท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อเป็นของฝากแด่คนที่ท่านรัก กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านได้สนุกกับการช็อปปิ้งที่ City Gate Outlet จนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่สนามบินฮ่องกง 16.50 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 703

20.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…