ทัวร์ ฮ่องกง-เซินเจิ้น-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน (OX)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

15-18 ต.ค./17–20 ธ.ค.54

15,999.-

14,999.-

13,999.-

5,500.-

12-15 ,19–22 ,26-29 พ.ย.54

14,999.-

13,999.-

12,999.-

5,000.-

วันปิยะ 22 – 25 ต.ค.54 วันพ่อ/วันรัฐธรรมนูญ

3–6 , 10–13 ธ.ค.54

16,999.-

15,999.-

14,999.-

5,500.-

หากต้องการเปลี่ยนจากพระใหญ่ลันเตาเป็นดิสนีย์แลนด์ บ่ายวันที่ 2 เพิ่มท่านละ 2,000 บาท ** ราคาทัวร์รวมวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ปไม่เสียค่าใช้จ่าย) ** หากมีประกาศทางสถานทูตให้ยื่นวีซ่าเดี่ยวในเล่มเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท อัตราค่าบริการนี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ  ชั้นประหยัด  -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท -ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน  ระดับ 4 ดาว -ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ -ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง -ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด

-สินน้ำใจสำหรับไกด์  คนขับรถ  และหัวหน้าทัวร์ 40 HKD / คน / วัน = 4 วัน  160 HKD / คน