ทัวร์ ฮ่องกง มหกรรมฮ่องกง Summer Sale พบกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ลดทั้งเกาะสูงสุดถึง 70-80%

วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-AVENUE OF STAR + SYMPHONY OF LIGHT 11.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATE AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 13.45 น. เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 17.40 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง , นิวเทอร์ริทอรีส์ ,เกาลูน และเกาะเล็กๆอีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับฝ่ามือของบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านการแสดงและผู้กำกับของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว รวมไปถึงดาราดังคนอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ จากนั้นในเวลา 20.00 น.ทุกค่ำคืนพร้อมชม Symphony of Lights โชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบด้วยเสียงดนตรีบรรเลงตามจังหวะเสียงเพลงตาม อาคารและตึกสูงต่างๆ ริมอ่าวฮาเบอร์ของฝั่งฮ่องกง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) ที่พัก ฮ่องกง KIMBERLY HOTEL

หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ ( 2 ) จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดหว่องไทซิน หรือ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เพื่ออุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา ปัจจุบันถือเป็นวัดของลัทธิเต๋าที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณ ที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม ภายในได้มีการจัดสวนเลียนแบบในปักกิ่ง และยังมีความแม่นยำในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย…นำท่านแวะ โรงงาน TSL ซึ่งเป็นโรงงานจิวเวลรี่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ ! กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัยหรือเลือกช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani Prada Gucci Burberry Cartier Chanel Coach Dior Fendi Louis Vuitton Chole ฯลฯ หรือของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us และห้างสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria …… หรือท่านจะเลือกช๊อปสินค้าราคาถูกตามแผงลอยต่างๆ อาทิเช่น ย่าน Temple Street Market ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม ตลาดสำหรับผู้ชาย เป็นพื้นที่ขายสินค้าจำพวกเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง นาฬิกา ภาพเขียน สินค้าแฮนด์เมด และอาหารอร่อยริมทางอย่างหอยทอดตำรับฮ่องกง หม้อดินอบต่างๆ หรือย่าน Ladies’ Market สถานที่ซึ่งขายข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงในราคาถูก อาทิเช่น เสื้อผ้า ยีนส์ กระเป๋า รองเท้า ชุดชั้นในสตรี ตุ๊กตา ของใช้กระจุกกระจิกรวมถึงของที่ระลึกและสิ้นค้าก๊อปปี้แบรนด์ดังจากทั่วโลก (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) ที่พัก ฮ่องกง KIMBERLY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ฮ่องกง- (อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR )-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบ ติ่มซำ (4) ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย….หรือท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour ได้ตามรายการต่อไปนี้ 1. โอเชี่ยนปาร์ค เพิ่มท่านละ 1,500 บาท รวมรถรับส่ง 2. ดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท รวมรถรับส่ง *** กรุณาแจ้งโปรแกรมที่ท่านเลือกซื้อก่อนออกเดินทาง*** ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 22.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินEMIRATE AIRLINE เที่ยวบินที่ EK385

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…