ทัวร์ ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES (UL)

10.00 น.ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัยหรือเลือกช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Prada, Gucci หรือของเด็กเล่นที่ห้าง  Toyr’us และแหล่ง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น Burburry , Carlier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ (เวลา 10.00 น. มีรถไปส่งท่านที่ถนนนาธาน และ เวลา 22.00 น. มีรถมารับท่านกลับโรงแรมที่พัก ส่วนท่านใดมีความประสงค์ที่จะช้อปปิ้งต่อก็สามารถนั่งรถแท็คซี่กลับโรงแรมเองได้) หมายเหตุ  :  อาหารเช้า,กลางวันและค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน 22.00 น.เจอกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ RAMBLER OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า