ทัวร์ อเมริกาตะวันออก และออรัลโด้ 12 วัน (CX)

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่    (พักห้องละ 2 ท่าน)  ท่านละ  172,900   บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ปกครอง 1 ท่าน  ท่านละ  165,900   บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม ) ท่านละ 156,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   ท่านละ  29,900

  บาท *** กรณีห้องพัก 3 คน ในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเตียงเสริมสำหรับท่านที่ 3 แต่จะมีเตียงแบบ Queen Size 2 เตียง ซึ่งสามารถนอนได้เตียงละ 2 ท่าน *** อัตรานี้รวม – ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ–นิวยอร์ก – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิก  พร้อมค่าภาษีตั๋วเครื่องบิน และค่าประกันวินาศภัย – ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง บัฟฟาโล – ออรัลโด้ // ออรัลโด้ – นิวยอร์ก – ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ  – ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ – ค่ารถนำเที่ยว รับ-ส่ง  และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ  ตามที่ระบุในรายการ – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง – ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ  20 กก. – หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง – ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท อัตรานี้ไม่รวม   ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น ไม่รวมค่าวีซ่าอเมริกา และไม่รวมค่าทิปพนักงาน ขับรถท้องถิ่น ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  โดยเฉลี่ย 5 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ / ต่อท่าน / ต่อวัน *** *** วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ

สามารถดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm ***

เอกสารการยื่นวีซ่า

-หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย) -รูปสี ขนาด  2 X 2  นิ้ว จำนวน 2 ใบ  (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วนหรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่ง ภาพถ่ายใดๆ ทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน -แบบฟอร์มวีซ่า DS 160  ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว -ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง) -สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร ) -สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง  ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบัน มีอายุไม่ถึง 6 เดือน  ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย) -หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง) -ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง / ข้าราชการ  ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงาน ที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน) -ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า -ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง -สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอ  สำเนาทะเบียนหย่า -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล) -กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น  แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน  ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรอง การทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี -กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม  และหนังสือให้ ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้     ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต  ถ้าบิดาหรือมารดา ถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร

-เบอร์โทรศัพท์ ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ ( จำเป็นมาก )