ทัวร์ อินเดีย 4 วัน 3 คืน เดลี ประตูชัย อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยเปอร์ นครสีชมพู

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้ – ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) – ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ – ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย  หนังสือเดินทางไทย – ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ – ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี – ค่าค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง – ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่ากระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง – ค่าทำหนังสือเดินทาง – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ – ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

– ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วันละ 3US และคนขับรถ วันละ 3US