ทัวร์ อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 9 วัน

02.35 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอิมิเรตส์ โดย สายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  EK371 05.45 น.    เดินทางถึง ดูไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่อง 09.10 น.    นำท่านเดินทางสู่ อิตาลี โดยสายการบิน อิมมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK097 13.15 น.    เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน)  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 13.40 น.    รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) จากนั้น      รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองของกรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี  นำชมกรุงโรมโดยเริ่มจาก สนามกีฬาโคลอสเซียม (ชมด้านนอก) สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพ ติดกันเป็น ประตูชัยคอนสแตนติน จากนั้นผ่านชมจัตุรัสเวเนเซีย อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็มมานูเอ็ล, โรมันฟอรั่ม, สนามกีฬามักซีมุส แล้วไปชมน้ำพุเทรวี่  ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลัสซาลวี จากนั้นเข้าสู่ย่านบันไดสเปนแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวและหนุ่มสาวชาวอิตาลี,ร้านค้าแบรนด์เนม มากมาย นำท่านเข้าสู่ นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหราควรค่าแก่การได้ชม ภายในมีรูปปั้นแกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล วิจิตรตระการตาด้วยงานแกะสลักรูปปั้นหินอ่อน, เสาพลับพลา และยอดโดมขนาดใหญ่ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี (ทางสำนักวาติกันจะไม่อนุญาตให้เข้าชมหากวันดังกล่าวมีการประกอบพิธีทางศาสนา) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่แคว้นทัศคานี ภูมิภาคที่มีธรรมชาตงดงามที่สุดในอิตาลี ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  IDEA HOTEL  FIANO หรือ เทียบเท่า