ทัวร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (QR)

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

11-19 มิถุนายน 2554

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)

94,900.- บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 1 ท่าน พักห้องคู่ กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (มีเตียง)

85,500.- บาท

เด็กอายุ 7-11 ปี 1 ท่าน  มีเตียงเสริม กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

80,900.- บาท

เด็กอายุ 2-6 ปี 1 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

71,500.- บาท

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

11,500.- บาท

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคาท่านละ

32,000.- บาท

ราคาไม่รวมค่าวีซ่า ลดราคาท่านละ

3,000.- บาท

*** หากคณะผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง *** *** โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง ***

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด) -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ -ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง -ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า -ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ -ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า) -ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ  1,000,000 บาท  -ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง -ค่าวีซ่ากรุ๊ปเชงเกนประเทศอิตาลี ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป และค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,           ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิด การเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% -ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

-เอกสารประกอบการขอวีซ่า (สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มสีแดงเลือดหมู)

-หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าเป็น อย่างน้อย 2 หน้า ทั้งนี้จัดส่ง หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการอนุมัติการขอ วีซ่าจาก สถานทูตฯ ของท่าน -รูปถ่ายปัจจุบันสี ขนาด 2 นิ้วเท่านั้น จำนวน  2  ใบ พื้นรูปสีขาว เท่านั้น!!! หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (สถานทูตฯไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์ รูปที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) -หลักฐานส่วนตัว – สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี -ใช้สำเนาใบสูติบัตร -หลักฐานการทำงาน-หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น), กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น), กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) -หลักฐานการเงิน-เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดปัจจุบันก่อนยื่นวีซ่าภายใน 15 วัน, หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) ในกรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากแบบ ประจำ และ สลิปเงินเดือนตัวจริงย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชี กระแสรายวัน -กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอม ให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ -กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรอง

แพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)