ทัวร์ ออสเตรเลีย ซิดนีย์- แคนเบอร์ร่า 5 วัน (TG) โคอาล่า ปาร์ค หุบเขาสีน้ำเงินบลูเม้าเท่นส์ ล่องเรือทานอาหารพร้อมชมอ่าวซิดนีย์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

1 ผู้ใหญ่

มีเตียง+
2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+
2 ผู้ใหญ่

12 – 16 เมษายน 2555

62,900

59,900

53,900

49,900

7,900

ราคาไม่รวมตั๋ว

32,900

31,900

28,900

25,900

หมายเหตุ

   – ในการออกเดินทางแต่ละครั้งคณะทัวร์จะต้องมีผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น หากผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่)ไม่ครบ20 ท่าน เพื่อจะสามารถทำให้กรุ๊ปออกเดินทางได้ ทางบริษัท  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์   – รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ  ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นสำคัญ -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย (TG)  ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  1 มิถุนายน 2554   และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตาม ความเป็นจริงหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ -ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษา พยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัท ประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) -ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย  (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่า ธรรมเนียมให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  -ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า -รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (จีน หรือพื้นเมือง หรือไทย) -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง  (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ -หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ อัตรานี้ไม่รวม -ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์)  และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ -ค่าทิปพนักงานขับรถ 8 AUD ต่อท่านตลอดทริป หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจซึ่ง เป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการตามหลักปฏิบัติสากล   -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ยประมาณ 300 บาท ต่อท่านตลอดทริป หรือมากกว่า แล้วแต่
ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการ -ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)