ทัวร์ สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ โดยรถไฟ 9 วัน ซูริค, รัปเปอร์สวิล, อินเตอร์ล้าคเค่น, เซอร์มัต กลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, จุงเฟรา

อัตราค่าบริการ                  
ผู้ใหญ่ ท่านละ   96,900 อัตราค่าบริการรวม

-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา-ซูริค-โดฮา-กรุงเทพฯ  ชั้นประหยัดโดยสายการบินQatar Airways -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  และค่าประกันภัยสายการบิน -ค่าที่พักตามระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) -ค่าอาหารเช้า+เย็นทุกมื้อ -ค่าตั๋วรถไฟท่องเที่ยว -ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทยผู้ชำนาญคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง -ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ -ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วย วงเงิน 2,000,000 บาท -ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย -ค่าเช่าล็อคเกอร์ฝากกระเป๋าที่สถานีรถไฟเฉพาะจุดที่จำเป็นในการเดินทาง (นอกนั้นถ้าประสงค์เช่าเพิ่มในจุดอื่นต้องจ่ายเองโดยจุดละประมาณ 250 บาท) อัตราค่าบริการไม่รวม -ค่าทิปไกด์ -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ -ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากเพิ่มเติมจากยอด ณ วันที่ 5 มกราคม 2554) -ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว -ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย -ค่าน้ำหนักเกินพิกัด -ค่าอาหารกลางวันโดยท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารเองได้ขึ้นอยู่กับ งบประมาณของท่าน ซึ่งไกด์จะคอยให้การช่วยเหลือในการแนะนำร้านอาหาร