ทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน โดยสายการบิน ลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน

อัตราค่าบริการ สำหรับกรุ๊ปขั้นต่ำ 20 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ
2 ท่าน

เด็กพักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

29 ธ.ค.-1 ม.ค.56

21,500.-

20,500.-

3,000.-

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบิน / ค่าที่พัก 3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)/ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่/ ค่าอาหารตามระบุในรายการ/ ค่ารถท่องเที่ยว / ค่าล่องเรือน้ำโขง / ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินท่าน ละ 1,000,000/500,000 บาท

/บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ / ค่าข้าวเหนียวตักบาตร / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด   / ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ / ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือ เอกสารต่างด้าว / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าประกันการเดินทางและ

รักษาพยาบาล /และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ  

เอกสารที่ใช้ 
 พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า