ทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3 วัน โดยสายการบิน ลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์

อัตราค่าบริการ สำหรับกรุ๊ปขั้นต่ำ 20-30 ท่าน
                      

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ2 ท่าน

เด็กพักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

8-10 ธ.ค.55

 17,900.-

 16,900.-

1,500.-

อัตรานี้รวม       

ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบิน / ค่าที่พัก 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)  / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารตามระบุในรายการ / ค่ารถ ท่องเที่ยว / ค่าล่องเรือน้ำโขง / ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลใน

วงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ / ค่าข้าวเหนียวตักบาตร / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด   / ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ / ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือ

เอกสารต่างด้าว / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% / และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

 

เอกสารที่ใช้  
 พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า