ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์

อัตราค่าบริการ กรุ๊ป 16-20 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ2 ท่าน

เด็กพักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

25-28 ต.ค.

19,900.-

17,900.-

2,800.-

8-11 พ.ย./15-18 พ.ย./22-25 พ.ย.

19,900.-

17,900.-

2,800.-

7-10 ธ.ค.

20,900.-

18,900.-

3,000.-

20-23 ธ.ค.

19,900.-

17,900.-

2,800.-

29 ธ.ค.-1 ม.ค.56

21,900.-

19,900.-

3,000.-

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ /ภาษีสนามบิน /ที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)  / บัตรเข้าชมสถานที่ / อาหารตามระบุในรายการ / รถท่องเที่ยว / เรือล่อง น้ำโขง / มัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินท่านละ 1,000,000 /

500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

อัตรานี้ไม่รวม

อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด   / ข้าวเหนียวตักบาตร / ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ / ธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือ

เอกสารต่างด้าว / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

 

เอกสาร 
 พาสปอร์ต อายุใช้งานเหลือ 6 เดือน  มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า