ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน เชียงขวาง เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน 5 วัน 4 คืน

21 ต.ค. 52 กรุงเทพฯ – อุดรธานี – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง ( -/กลางวัน /เย็น ) 05.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยแอร์เอเชีย ( FD ) บริเวณ ISLAND E จากนั้นนำท่านเช็คอิน ออกบัตรโดยสาร และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 07.00 น. นำท่านเหินฟ้าตรงสู่ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3360 08.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี หลังตรวจรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าตรงสู่ด่านชายแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย หลังจากผ่านพิธีการด้านศุลกากรทั้งไทยและลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานวัดไต นครเวียงจันทน์ 11.50 น. เหินฟ้าตรงสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV101 12.30 น. เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอต้อนรับ หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนำท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราช ได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จาก เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา มากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดที่ตอนหัวโค้งของแผ่นดิน ที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชม สิม หรือ โบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง นำท่านเที่ยวชม พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต (พิพิธภัณฑ์) อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับ ของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง และของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ไปบูชา ก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วย ดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน สมกับนามว่า บ้านผาเมืองภูอู่อารยะธรรมล้านช้าง จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( 2 ) พร้อมร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและชมการแสดงรำพื้นเมืองของลาว ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับเข้าที่พักโรงแรม Villa Santi Resort หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

22 ต.ค. 52 วัดวิชุน – ถ้ำติ่ง – บ้านช่างไห – น้ำตกตาดกวงชี – ถนนคนเดิน ( ตลาดมืด ) ( เช้า/กลางวัน/เย็น )

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 3 ) หลังอาหารนำท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราชปี ค.ศ. 1503 – 1504 วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม วัดวิชุนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ ผ่านการซ่อมมาหลายยุคสมัย ทำให้พุทธสถาปัตย์ของวัดวิชุน มีความโดดเด่นจากวัดอื่นๆ แล้วนำท่านเดินทางไปยังบ้านซ่างไหเพื่อลงเรือล่องไปตามลำน้ำโขงมุ่งหน้าสู่ ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีความสูงจากระดับน้ำ 60 เมตร ชั้นบนต้องขึ้นบันไดไปอีก 218 ขั้น มีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากนับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโพธิสาร ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ รวมถึงประชาชนชาวลาว เดินทางมาสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ลาว ( วันสงกรานต์ ) และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของเจ้ามหาชีวิตในอดีตด้วย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 4 ) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ บ้านซ่างไห โดยรถปรับอากาศท้องถิ่นหมู่บ้านซ่างไหเป็นหมู่บ้านในชนบทที่ตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขง มาเป็นระยะเวลานานหลายปี อาชีพในการหมักเหล้า สาโท และเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอ , กระเบื้องเคลือบเก่า วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว นำท่านชม หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพ มาจากเมืองสิบสองปันนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1890 ในอดีตหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของข้าราชบริพารของเจ้ามหาชีวิต แห่งอาณาจักรล้านช้างผู้หญิงมีหน้าที่หลักคือ การทอผ้าถวายราชสำนักตามพระราชกระแสรับสั่งของเจ้ามหาชีวิต และพระราชวงศ์จนมีชื่อเสียงไปทั่ว ตราบจนกระทั่งเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2518 มีการยกเลิกตำแหน่งเจ้ามหาชีวิต หมู่บ้านนี้จึงต้องหันมาทอผ้าขายให้กับนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงชี ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตกซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูน ลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติและเล่นน้ำ 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( 5 ) หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดค่ำ(NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี อีกทั้งยังมีร้านเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมกาแฟ และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

Villa Santi Resort ขอเชิญอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

23 ต.ค. 52 ตักบาตรข้าวเหนียว – กิ่วกะจำ – เมืองพูคูน – เชียงขวาง ( เช้า/กลางวัน/เย็น )

05.00 น. ตื่นเช้าร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อย ๆ รูป กับชาวหลวงพระบาง เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข เรียบง่าย จากนั้นอิสระ……! ตลาดยามเช้า ซึ่งที่นี่มีร้านกาแฟประชานิยมให้ท่านลิ้มรสกาแฟลาวคู่กับขนมปังฝรั่งเศสหรือปาท่องโก๋ แล้วกลับเข้าที่พักโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม ( 6 ) หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทาง กลับสู่เมืองวังเวียง ตามเส้นทางเดิมหมายเลข 13 มุ่งหน้าลงทางใต้ ผ่านเทือกเขาอันสลับซับซ้อนและสวยงาม 12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองพูคูน ( 7 ) จากนั้นออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองเชียงขวาง ซึ่งเป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นแขวงหนึ่งที่ถูกทำลายจากพวกจักรพรรดิ ต่างชาติจนเหลือแต่ซากปรักหักพัง แขวงเชียงขวางตั้งอยู่ภาคเหนือของ สปป.ลาว และเป็นเขตภูเพียง ( เขตที่เป็นภูเขาเตี้ยๆ ) มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 17,315 ตารางกิโลเมตร มีพลเมืองประมาณ 186,000 คน 17.00 น. เดินทางถึงเมืองคูณ แขวงเชียงขวาง นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม แล้วอิสระพักผ่อน อิริยาบถตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ( 8 ) หลังอาหารเย็น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Vansana Xieng khoung Hotel อิสระพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศ ของเมืองแห่งขุนเขาและที่อากาศหนาวเย็นตลอดปี

24 ต.ค. 52 เชียงขวาง – ทุ่งไหหิน – พูคูน – เมืองกาสี – วังเวียง ( เช้า/กลางวัน/ เย็น )

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 9 ) หลังอาหารนำท่าน ออกเดินทางไปชม ทุ่งไหหิน ที่เมืองพวน แขวงเชียงขวาง เป็นไหหินที่ผลิตจากหินก้อนใหญ่มีจำนวน มากกระจายไปทั่วเขตภูเพียงเชียงขวาง จึงได้ขนามนามว่า ทุ่งไหหิน ไหหินใหญ่ที่สุด สูง 3.25 เมตร และปากกว้าง 3 เมตร ทุ่งไหหินห่างจาก เมืองโพนสะหวันประมาณ 7.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงเชียงขวางข้อพิสูจน์เกี่ยวกับไหหินอันแท้จริงของไหหินดังกล่าวและในปัจจุบัน ยังคงไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าไหหินดังกล่าวนั้นมีไว้เพื่อทำการใด ได้เวลาพอสมควรนำท่าน ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียง 12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองพูคูน ( 10 ) หลังอาหารออกเดินทางต่อมุ่งหน้าลงทางใต้ตามถนนหมายเลข 13 ผ่านเทือกเขาที่สลับซับซ้อน และพรรณไม้สวยงามนานาชนิด โดยมีจุดหมายปลายทางคือ เมืองวังเวียง ซึ่งเป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า “ กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ” ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ( 11 ) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Elephant Crossing Hotel ขอเชิญท่านอิสระพักผ่อนในบรรยากาศของเมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำซอง

25 ต.ค. 52 วังเวียง – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – อุดรธานี – กรุงเทพฯ ( เช้า/กลางวัน/ เย็น )

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก ( 12 ) หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าลงทางใต้สู่ นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว ( ห่างจากเวียงจันทน์ 156 กม ) ถึงเวียงจันทน์นำท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจ ของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราช และอำนาจอธิปไตยของลาว สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง เป็นการผส ม ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา กับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆ เอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆ องค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชน ชาวลาวที่สละชีวิต ในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกา ที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ ในเวียงจันทน์ ในระหว่างสงคราม อินโดจีนแต่พ่ายสงครามเสียก่อน จึงได้นำปูนมาสร้างประตูชัยแทน โดยก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง ศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 13 ) หลังอาหารนำท่านออกเดินทาง ตรงสู่ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ( Duty Free ) ราคาถูกๆ ซึ่งมีให้ท่านได้เลือกซื้อและเลือกชมได้อย่างจุใจ หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรแล้ว เดินทางตรงสู่ จ.อุดรธานี 16.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี นำท่านเช็คอินออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระขึ้นเตรื่อง 17.40 น. นำท่านเหินฟ้าตรงสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3365

18.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ…………