ทัวร์ ลังกาวี – ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์ – พระนางมัสสุรี เคเบิ้ลคาร์ –พิพิธภัณฑ์มหาธีร์ – อันเดอร์วอเตอร์เวิลล์ เริ่มที่กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ
ท่านละ 6,700 บาท

อัตรานี้รวม

รถปรับอากาศจากรุงเทพฯ , พักโรงแรมเบลล่าวิสต้า 2คืน พักห้องละ 2 ท่าน (หรือเทียบเท่า), อาหาร 9 มื้อ ตามรายการ , ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ , มัคคุเทศก์นำเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีทุกชนิด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือรายการ ฯลฯ **

กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง

ทำหนังสือเดินทางชั่วคราว (บอร์เดอร์พาส) เพิ่มท่านละ 250 บาท พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

และสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เด็กใช้สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน