ทัวร์ ยุโรปตะวันออก เช็ค – ออสเตรีย – สโลวัค – ฮังการี 8 วัน 5 คืน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)นำท่านข้ามแม่น้ำดานูบสู่คาสเซิลฮิลล์  นำชม ป้อมชาวประมง เขตค้าขายเก่าแก่ ที่ได้รับการบูรณะใหม่ บางส่วนมีหลังคาคลุม และมียอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ ด้านบนเป็นโบสถ์แมทเทียส สร้างตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15  ต่อมาบูรณะให้เป็นแบบนีโอกอธิค และบาร็อคมีอนุสาวรีย์นักบุญสตีเฟ่น ที่เปลี่ยนชาวฮังกาเรียนให้มานับถือศาสนาคริสต์ นำชมป้อมซิตาเดลลา ป้อมปราการที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเขาหน้าตัวเมือง เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15 )นำเที่ยวชม McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Gucci, Bally, Hugo Boss, Benetton, Burberry, Calvin Klein, Crocs, Geox, Guess, Lacoste, Nike, Oakley, Diesel และอื่นๆ อีกมากมาย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Vienna International Airport)

22.05 น.    เดินทางกลับออกจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินอิมิเรตส์แอร์ เที่ยวบินที่ EK126