ทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน เวเนเชี่ยน เซนต์พอล ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (TG)

เช้า บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ นำท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับ วิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกงจากนั้นนำท่านนมัสการ ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุที่ชายหาดรีพัลส์เบย์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนำชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็ก เล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel ,  Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางกลับ มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ   21.15 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG 753

23.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ